Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru

Hediyeyi hediye etmek sünnet midir?

 

Cevabýmýz

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Peygamberimiz kendine gelen hediyeleri ashabýna ikram ederdi. Bu nedenle bize verilen hediyeleri baþkalarýna vermenin bir sakýncasý olmadýðý gibi sünnet sevabý da alýrýz.

 

Hediyeleþmek sünnettir. Bunda bütün alimlerimiz müttefiktirler ve hediyeleþmiþler. Fakat Ýslam dini, her þeyde olduðu gibi hediyeleþme tarzýna da bazý sýnýrlar getirmiþtir. Þöyle ki: hediyeleþirken riyaya girmemek. Kendimizi gücümüzün yetmediði lüks þeyler almamaya zorlamak. Çünkü, hediye vereceðimiz kiþi ile samimiyetimiz varsa, kendimizi zorlamanýn hiçbir anlamý yoktur. Samimiyetimiz yoksa zaten hediye vermek zorunda deðiliz.

 

Bununla beraber, hediyeyi Allah rýzasý için vermek gerekir. Herhangi bir iþimiz düþtüðünde deðil, iþimizin olmadýðýnda vermek gerekir. Çünkü bazen hediye adý altýnda menfaat gözetilebilir. Bu durum verilen hediyeyi hediye olmaktan çýkarmaktadýr. Karþýdaki adam da bunu yaptýðý iþ karþýlýðý alýyorsa onu da günaha sokmuþ oluruz. Yani adamý rüþvet almaya zorluyoruz. Bundan böyle alýþtýðý bu tarza göre hareket etmeyen insanlarýn iþini ya yapmayacak ya da iþini aðýrdan alacaktýr. Buna da dikkat etmek gerekir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...