Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sâat-i Ýcâbe - Eþref Saat:

 

Cuma gününde bütün dualarýn kabûl olduðu ve insanlarca gizli ve gaybî olan bir vakit vardýr ki, bu vakte sâat-i icâbe veya eþref saat denir. Bir hadîs-i þerîfte bu mevzuda þöyle buyrulur: "Cuma gününde makbûl bir saat vardýr. Duasýný bu saate denk getiren Müslümana Allah dilediðini verir." Diðer bir hadîs-i þerîfte de þöyle denilmektedir:"Bugünde hayýrlý bir saat vardýr. Kim o saate tesadüf eder de Allah`tan hayýrlý bir þey dilerse, o þey de kýsmetinde varsa Allah onu ona verir. Kýsmetinde yok ise, ondan daha hayýrlýsýný âhirette verir. Kim bir miktar belânýn kaldýrýlmasý için o saatte dua ederse, Allah duasýný kabûl eder ve daha büyüðünü onun üzerinden kaldýrýr." Sâat-i icâbenin Cuma içindeki yerinde ihtilâf edilmiþtir. Bâzýlarý güneþ doðarken bâzýlarý ezan vakti, bâzýlarý imam hutbeye baþlarken, bâzýlarý namaz kýlarken, kimisi ikindinin son vakti, kimisi de güneþ batarken demiþlerdir. Hz. Fâtýma, gurub zamanýný bekler ve hizmetçisi kendisine haber verince, hemen güneþ batýncaya kadar dua ve istiðfarýný yapar, bu vaktin eþref saat olduðunu Resûlüllah Efendimizden iþittiðini söylerdi. Bir kýsým âlimler ise; Kadir gecesinin Ramazan ayý içinde saklý olmasý gibi, bütün günü ibâdet ile ihya etsinler diye bu eþref saatin de Cuma günü içinde gizli olduðunu, vaktini kimsenin bilmediðini söylemiþlerdir. Eþref saatin, muayyen bir saatte durmayýp Cuma gününün saatleri içinde devrettiðini söyleyenler de vardýr. En uygun izah þekli de bu olsa gerektir. Ýþi Býrakmak ve Cuma Namazýna Koþmak Cuma sûresinin 9. âyetinde beyan buyrulduðu gibi, her Müslüman Cuma günü Cuma ezaný okunduðu andan itibaren, bütün þahsî iþlerini býrakýp mutlaka camiye gitmek mükellefiyetindedir. Çünkü Cuma ezaný okunduktan sonra yapýlan alýþveriþler, elde edilen kâr ve kazançlar, haram kýlýnmýþtýr. Cuma namazý bitene kadar, haramlýk ve alýþveriþ yasaðý devam eder.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...