Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mümin bunaldýðýnda, dara düþtüðünde, kendisini çaresiz hissettiðinde Sonsuz Kudret Sahibi Allah'a sýðýnarak ondan yardým diler.

 

Fatiha suresinde bulunan ve devamlý okuduðumuz "Yalnýz sana ibadet eder ve yalnýz senden yardým dileriz" mealindeki âyet, manevi bir kaynaktan yardým dilenecekse bunun ancak Allah olabileceðini açýkça ifade etmektedir.

 

Aslýnda maddi bir kaynaktan mesela güçlü, kudretli, zengin... kimselerden gerekip de yardým dilediðimizde de onlardan gelen yardýmýn Allah'tan olduðunu bilmemiz, bu þuur içinde olmamýz gerekir; çünkü onlara bu güç ve imkaný veren de Allah'týr, onlarýn bize yardým etmelerine izin ve imkan veren de Allah'týr.

 

Bu konuda tartýþýlan mesele, "tevessül" kelimesiyle ifade edilen "Allah'ýn yardýmýný dilerken araya vasýta koymaktýr". Burada dikkat edilmesi gereken husus "Yardýmýn yalnýzca Allah'tan geleceðidir"; eðer böyle deðil de Allah'tan baþka bir varlýðýn da, O'ndan baðýmsýz olarak kullara yardým edebileceðine inanýrsak þirke düþmüþ oluruz.

 

"Yardým, himmet, feyiz..." yalnýzca Allah'tan gelir. Pekiyi bu yardýmý dilerken "Ya Rabbi, filan kulunun (peygamberin, þeyhin, velînin...) hatýrý, nezdindeki yeri... için bana þunu ver, lütfet, þu dileðimi kabul buyur..." dersek bu þirk olur mu? Þirk olmazsa meþru mudur, faydasý var mýdýr?

 

 

Yardým Allah'tan dilendiðine; Onun, verecekse araya vasýta koymadan da verebileceðine inandýktan sonra "dilekleri kabul etmesi için faydalýdýr" inancý ile araya, O'nun sevdiðine inanýlan birinin konmasý; yani "onun hatýrý için" denmesi elbette ki þirk olmaz. "Meþru mudur ve faydasý var mýdýr?" sorusunu ise Ýslam alimleri farklý þekillerde cevaplandýrmýþlardýr.

 

Bir guruba göre ölmüþ bir kimseyi araya koymanýn faydasý yoktur, böyle bir uygulamanýn sahih delili de bulunmadýðý için meþru deðildir.

 

Diðer guruba göre Hz. Peygamber, onun amcasý Abbas vasýta kýlýnarak Allah'a dua edilmiþ, ondan yaðmur istenmiþtir. Diriler için caiz olan ölüler için de caiz olur; çünkü Allah'ýn sevdiði kullar fani dünyadan ayrýldýlar diye Allah katýndaki itibar ve deðerlerini yitirmezler.

Þeyhten himmet (yardým) istemek yukarda açýklanan tevessül þeklinde olmuþ ise bunun hükmünü açýklamýþ olduk. Böyle deðil de doðrudan þeyhten bir þey istenmiþ, mesela "bana þifa ver, derdime çare bul, beni þu sýkýntýdan kurtar..." denilmiþ ise büyük hataya düþülmüþ demektir, tövbe etmek ve bir daha yapmamak gerekir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...