Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

Ramazandaki tutmadýðýnýz oruçlarýnýzýn kazasýný þevval ayýnda tutmanýzda dinen sakýnca yoktur.

 

Þevval ayý bir kýsým dinî olaylarý hatýrlatan özel bir aydýr. Önce hac hazýrlýðýný hatýrlatýr bu ay. Ramazan'dan sonraki aylar zaten hac aylarý sayýlýr.

Hacý adaylarýmýz tatlý bir heyecanla yol hazýrlýðýna girerler, yola çýkýncaya kadar da meraklý sorular sorar, hac ibadetlerini kusursuz yapmak için bilgi toplamaya çalýþýrlar. Tabii, þevval ayýnýn bir de kendine mahsus orucu olduðunu da unutmazlar. Hem öyle oruç ki, bu ayda altý gün oruç tutan, sanki bütün seneyi oruçlu geçirmiþ gibi sevaba nail olur, bir sene nafile oruç mükafatýna kavuþabilirler. Alimlerimiz, þevval ayýnda tutulan altý günlük orucun bütün sene oruç tutmuþ gibi sevaba vesile olmasýný izah ederken diyorlar ki:

 

- Ayette her iyiliðe on sevap verileceði bildirilmiþtir. Otuz Ramazan'ý tutan bu sebeple üç yüz sevap almýþ olur. Ramazan'dan sonraki þevvalde altý günü de tutan, onardan altmýþ sevap alýnca üç yüz altmýþ eder. Yani bir senelik nafile oruç.

 

Bu kadar az oruca o kadar çok sevap olur mu? Cevap olarak deniyor ki:

 

- Kimse kendi cimriliðini sonsuz cömertlik ve ikramýn sahibi Rabb'imizin cömertliðiyle kýyaslamasýn. Ýnsanlar yeter ki niyetlerini halis tutsunlar, rahmeti gazabýný geçmiþ olan Rabb'imiz kullarýný hep affetmek istemekte, kullarýnýn az ameline çok mükafatlarý bunun için ihsan etmektedir.

 

Bu orucun keffaret orucu gibi arka arkaya, yani bitiþik tutulmasý da gerekmez. Ay içinde belli aralýklarla da tutulabilir. Ancak, Ramazan içinde mazeretlerinden dolayý tutamadýðý oruç borcu olanlar, önce borçlarýný tutsalar yanlýþ yapmýþ olmazlar. Önce kaza borçlarýný tutup bir an evvel farz oruçlarýnýn borcundan kurtulmuþ olmalarý daha uygun düþer. Bundan sonra fýrsat bulurlarsa altý gün þevval orucuna da niyet edebilirler. Kaza orucu sebebiyle yetiþtiremezlerse þevval ayýnda yine de oruç tutmuþ olurlar.

 

Ahmed Þahin

Selam ve dua ile...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...