Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Domuz eti niçin haramdýr?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Bir þeyin helal veya haram olmasý, Allah'ýn emrine tabidir. Allah bir þeye "helal" derse helal, "haram" derse haram olur. Yani din bir imtihandýr, insanlara yapýlan bir tekliftir.

 

Cenab-ý Hak, cennete layýk bir duruma getirmek için, insanlarý imtihana tabi tutuyor. Bu sebeple, bazý emir ve yasaklar koymuþtur. Esas olan da bu emir ve yasaklara uymaktýr.

 

Bu prensiplerin gerek insanýn þahsi hayatýna, gerekse cemiyet hayatýna pek çok faydalarý vardýr. Dolayýsýyla bunlar, o emir ve yasaða daha þuurlu olarak riayet etmemizi saðlýyor.

 

Dinimizin yasakladýðý hususlardan birisi de, domuz etidir. Bu yasaklamanýn, pek çok hikmeti vardýr. Biz, burada sadece birkaçýna iþaret etmeðe çalýþacaðýz.

 

- Domuz eti çok yaðlýdýr. Yenildiði takdirde, bu yað kana geçer. Böylece kan, yað tanecikleriyle dolmuþ olur. Kandaki bu fazla miktardaki yað atar damarlarýn sertleþmesine, tansiyon yükselmesine ve kalb infaktüsüne sebep olur.

 

- Ayrýca, domuz yaðý içerisinde "sutoksin" denilen zehirli maddeler mevcuttur. Vücuda giren bu zehirli maddelerin dýþarý atýlmasý için, lenf bezlerinin fazla çalýþmalarý icap eder. Bu durum, bilhassa çocuklarda lenf düðümlerinin iltihaplanmasý ve þiþmesi þeklinde kendini gösterir. Hasta çocuðun boðaz bölgesi anormal bir þekilde þiþerek, adeta domuza benzer. Bu sebeple, bu hastalýða "domuz hastalýðý" (skrofuloz) adý verilir. Hastalýðýn ilerlemesi halinde, bütün lenf bezleri cerahatlenerek þiþer. Ateþ yükselir, aðrý baþlar ve tehlikeli bir durum ortaya çýkar.

 

- Domuz etinde bol miktarda bulunan sümüksü bað dokusu, kükürt yönünden çok zengindir. Bu sayede, vücuda fazla miktarda kükürt alýnmýþ olur. Bu fazlalýksa; kýkýrdak, kas ve sinirlere oturarak eklemlerde iltihaplanma, kireçlenme ve bel fýtýðý gibi çeþitli hastalýklara yol açar. Domuz eti devamlý yenirse, vücuttaki sert kýkýrdak maddesinin yerini, domuzdan geçen sümüksü bað dokusu alýr. Bunun sonucu olarak, kýkýrdak yumuþar; vücut aðýrlýðýna tahammül edemeyerek altýnda ezilir. Böylece, eklemlerde bozulmalar meydana gelir. Domuz eti yiyenlerin elleri pelteleþir, yað tabakalarý teþekkül eder. Mesela yiyen kimse sporcuysa; yorgun, tembel ve az hareketli olur.

 

- Domuzda, büyüme hormonu da çok fazladýr. Doðduðu zaman birkaç yüz gram olan domuz yavrusu, altý ayda yüz kiloya eriþir. Bu kadar süratli geliþme, büyüme hormonunun fazlalýðý sebebiyledir. Domuz etiyle fazla miktarda alýnan büyüme hormonu, vücutta doku þiþliklerine ve iltihaplanmalara yol açar. Burun, çene, el ve ayak kemiklerinin anormal bir þekilde büyümesine ve vücudun yaðlanmasýna sebep olur. Büyüme hormonunun en etkili yönü, kanserin geliþmesine zemin hazýrlamasýdýr. Nitekim domuz kesim iþiyle uðraþanlar, erkek domuzlarýn belli bir yaþtan sonra mutlaka kansere yakalandýklarýný ifade ederler.

 

- Domuz etinin ihtiva ettiði histamin ve imtidazol denilen maddeler, deride kaþýntý hissi uyandýrýr. Ekzama, dermatit, nörodermatit gibi iltihabi deri hastalýklarýna zemin hazýrlar. Bu maddeler ayrýca; kan çýbaný, apandisit, safra yollarý hastalýklarý, toplar damar iltihaplarý gibi hastalýklara yakalanma ihtimalini artýrýr. Bu sebeple doktorlar, kalp hastalarýna kesinlikle domuz eti yememelerini tavsiye ederler.

 

Alman hekimi Prof. Reckeweg, "Domuz Eti ve Ýnsan Saðlýðý" adlý eserinde bir hatýrasýný þöyle anlatýr:

 

"Tedavi maksadýyla, bir çiftçi ailesinin biraz sapa yörede bulunan çiftliðine gitmiþtim. Babada, müzmin antroz (dejeneratif eklem hastalýðý) ve kalça eklemi iltihabý vardý. Ayrýca, karaciðerinden de rahatsýz idi. Annenin, bacaklarýnda varis ve eziyet verici kaþýntýsý olan ekzama vardý. Ailenin kýzlarý ise, kalp yetmezliði ve romatizmadan þikayetçi idi. En saðlýklýlarý görünmesine raðmen oðullarý da, anjin sonrasý kalp yetmezliðinden ve kan çýbanýndan müþteki idi. Evin öbür kýzý ise, müzmin bronþitten muzdarip idi. Oðullarýndan bir diðeri de, domuz kýllanmasý ve müzmin plörite yakalanmýþ olup, devamlý tekrar eden fistül ifrazatýndan þikayet etmekte idi.

 

Yukarýda sakinlerin hastalýklarýndan uzun uzadýya bahsettiðim çiftlik içinde, muayene sýrasýnda garip bir olaya þahit oldum. Ailenin arasýnda, iri cüsseli bir domuz hiç istifini bozmadan, aþaðý doðru sarkan kalýn bir aðaç dalýna abanarak sýrtýný kaþýyordu.

 

Hastalara, "Oradaki domuzu görüyor musunuz? Onun kaþýnmasýna ve iltihaplara yol açan maddeleri, etiyle beraber siz de yiyorsunuz. Ýþte bu maddeler, sizdeki hastalýklarýn yegane sebebidir" dedim. Yukarýda kendilerinden bahsettiðim, Kara Ormanlar havalisinde oturan benzeri çiftlik sahiplerinden verdiðim nasihati dinleyenler, domuz eti yemekten vazgeçerek hastalýklarýnýn çoðundan kurtuldular. Þimdi o çiftliklerin etrafýndaki otlaklarda, Ýslam ülkelerinde olduðu gibi küçük koyun sürüler yayýlýyor."

 

- Domuz eti ile insana bulaþan tehlikeli hastalýklardan birisi de, triþin hastalýðýdýr. Domuzlar bu hastalýðý, triþinli fare yemek veya triþinli domuz

eti ile beslenmekle alýrlar. Fakat triþin, domuzlarda aðýr bir hastalýk yapmaz. Halbuki insanlarda, çok tehlikeli ve öldürücü bir hastalýk meydana getirir.

 

Domuz etiyle alýnan triþin kurtçuklar, mide-barsak yoluyla kana geçer. Böylece de, bütün vücuda yayýlýrlar. Triþin kurtçuklarý özellikle çene, dil, boyun, yutak ve göðüs bölgelerindeki kas dokularýna yerleþirler. Çiðneme, konuþma ve yutma adalelerinde felçler meydana getirirler. Yine kan damarlarýnda týkanýklýða, menenjit ve beyin iltihabýna sebep olurlar. Bazý aðýr vakalar, ölümle sonuçlanýr. Bu hastalýðýn en kötü tarafýysa, kesin bir tedavi þeklinin olmamasýdýr.

 

Triþin hastalýðý, bilhassa Avrupa ülkelerinde yaygýndýr. Sýký veteriner kontrolleri yapýlmasýna raðmen, Ýsveç, Ýngiltere ve Plonya'da triþin salgýnlarý görülmektedir.

 

Yurdumuzdaysa, yerli Hýristiyanlarýn dýþýnda hiç bir müslümanda triþin hastalýðý görülmemiþtir. Çünkü, ülkemizde Hýristiyanlar dýþýnda kimse domuz eti yememektedir. Ýnsan ve hayvanlar, yedikleri gýdalarýn az-çok tesirinde kalýrlar. Mesela kedi, köpek, aslan gibi et yiyen hayvanlarýn yýrtýcý; koyun, keçi, deve gibi ot ile beslenen hayvanlarýnsa daha uysal ve yumuþak huylu olduklarý malumdur.

 

Bu durum, insanlar için de geçerlidir. Nebati gýdalarla beslenenlerin, genellikle halim-selim; et ve et ürünleriyle beslenen insanlarýn ise daha sert mizaçlý olduklarý tespit edilmiþtir.

 

- Domuz, diþisini kýskanmayan bir hayvandýr. Domuz eti ile beslenen insanlarda, kýskançlýk hissinin zayýfladýðý veya dumura uðradýðý gözlenmiþtir.

 

Fransýz filozoflarýndan Savorin de beslenmenin mizaç üzerindeki bu tesirine çok önem vererek, "Bana ne yediðini söyle, senin ne olduðunu haber vereyim" demiþtir.

 

Yüce Rabbimiz, istifademiz için pek çok gýda yaratmýþtýr. Bunun yanýnda, bazý zararlý þeylerin yenilip içilmesini yasaklamýþtýr. Çünkü O, sonsuz þefkat ve merhamet sahibidir. Kullarýna, taþýyamayacaklarý yükleri yüklememiþtir. Emir ve yasaklarý, insanlarýn rahatlýkla altýndan kalkabilecekleri þeylerdir.

 

Acaba insan içki içmeyince, domuz eti yemeyince ne kaybeder?

 

Bir makinenin mühendisi, o makinenin hangi þartlarda ve nasýl çalýþacaðýný da belirtmiþtir. Mesela kataloðunda, bir makinenin 220 voltta çalýþabileceði yazýyor. Bizse, daha iyi çalýþabileceðini düþünerek, 500 volta takmýþ olalým. Bir anda, makinenin ne hale geleceði malumdur...

 

Ýþte insan vücudu da, Cenab-ý Hakk'ýn yarattýðý mükemmel bir motor ve harika bir makinedir. Bu makinenin en iyi nasýl çalýþacaðýný da, elbette yapan bilecektir. Madem ki Allah'ýmýz domuz etini haram kýlmýþtýr, öyleyse yememiz mahzurludur...

 

Selahattin Salimoðlu ( Prof. Dr.)

Link to comment
Share on other sites

yani cok ilgnc. aslinda domuz da Allahin bir yaratigidir. Tipki bir isveren dükkaninda istedigi seyi istedigi yere koyabilecegi gibi veya onu alip bunun yerinde calistirabilecegi kurallar koyabilecegi gibi Allahda (hatta cok daha fazla) istedigi seyin yenilmesini yasaklayabilir, degistriebilir. Bir isci patronuna veya sefine bile bir seyin hesabini soramazken insan gibi minicik bir canli neyin hesabini sorar anlamak mümkün degil.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...