Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

 

Bu konuda zaruret varsa ve dindar ve uzman bir doktor mutlaka gerekli olduðunu söylerse bu tür cinsel ilaçlarý tedavi maksatlý kullanmak caiz olur.

 

 

 

Kur’an-ý Kerîmde evlilik teþvik edilmiþ, müminlere iffetlerini korumalarý emredilmiþ, eþlerinin dýþýnda herhangi bir cinsel tatmin yolu arayanlar haddi aþan kimseler olarak nitelendirilmiþtir. Haddi aþmak, Allah’ýn çizdiði sýnýrlarýn dýþýna çýkmak anlamýna gelir. Bundan dolayý Kur’an zina ve livata gibi gayri meþru iliþkileri yasaklamýþ, haram kýlmýþtýr.

 

 

 

Hz. Peygamber (s.a.): “Ey gençler topluluðu! Sizden evlenme çaðýna gelip de buna güç yetirenler evlensin, evlenmeye imkân bulamayanlar da oruç tutsun, çünkü oruç þehveti kesicidir” (Buhârî, Nikâh 2) buyurmuþtur.

 

 

 

Ýslâm alimleri ilgili âyetler ve hadisler ýþýðýnda, hangi þart altýnda olursa olsun zina ve livata gibi gayri meþru iliþkilerin haram olduðunda görüþ birliðine sahiptirler. Kiþinin eliyle cinsel doyuma ulaþmasýný (mastürbasyon), yahut bakmak, düþünmek, sürtünmek gibi cinsi tatmin saðlayan her türlü gayrý tabiî davranýþý hoþ karþýlamamýþ, caiz görmemiþlerdir.

 

 

 

Bu tür davranýþlarýn caiz olmadýðý hükmünü, Ýslâm’ýn cinsel hayatla ilgili olarak öngördüðü genel ilkelerden ve bu konudaki âyet ve hadislerin dolaylý ifadelerinden çýkarmýþlardýr. Ancak bazý Ýslâm bilginleri þehvetini yenmeye güç yetiremeyip zinaya düþebilecek bekârlarla, eþi ile iliþki kurma imkâný bulamayan evlilerin el aracýlýðý ile veya bakma, düþünme gibi bir yolla cinsel doyuma ulaþmasýný ehven-i þerreyn yani zinaya göre daha hafif bir kötülük; bunu alýþkanlýk haline getirmelerini ise neredeyse zina kadar çok çirkin ve günah bir davranýþ olarak nitelendirmiþlerdir.

 

 

 

Özellikle cinsel tahrikin ve müstehcenliðin önemli bir ticari sektör olduðu ve gençlerin tabiî cinsel eðilimlerinin acýmasýzca sömürüldüðü ve giderek anormal ve gayri meþru tatmin yollarýnýn yayýlma özelliði gösterdiði toplumlarda gençlerin þehevî duygularýna hakim olmalarýnýn zorluðu inkâr edilemez.

 

 

 

Böyle toplumlarda ilk bakýþta, el ile tatmin, bakma, sürtünme gibi tabiî olmayan yollarla cinsel doyuma ulaþmanýn, zinaya göre ehven bir kötülük kabul edilmesinde olduðu gibi, þiþme mankenlerle, penis, vibratör gibi cinsel nitelikli ürünlerle, resim ve filmlerle cinsel doyuma ulaþmanýn yine zinaya göre hafif bir kötülük olduðu düþünülebilir.

 

 

 

Ne var ki, her çeþit gayri tabiî ve meþru olmayan yollarla cinsel tatmine ulaþmanýn birey üzerinde bedenî ve ruhî bozukluklara yol açacaðý ve bireyi zamanla normal evlilik hayatýndan uzaklaþtýracaðý açýktýr. Ancak bireyin þiþme mankenlerle, penis ve vibratör gibi cinsel nitelikli ürünlerle, resim ve filmlerle cinsel doyuma ulaþmasý, düþünme, bakma, sürtünme gibi yollarla cinsel tatmine ulaþmasýndan sonuçlarý itibariyle daha kötüdür. Bunun, bireyle sýnýrlý kalan bir durumun ötesinde kurumsal/sektörel yönü göz ardý edilemez.

 

 

 

Çünkü birey bir taraftan bu ürünlerle cinsel doyuma ulaþýrken, kutsal aile kurumunu ve insan neslinin geliþimini yok etmeye katký saðlamýþ, diðer taraftan da bu konuda gençlerin cinsel eðilimlerini acýmasýzca sömüren, onlarýn ruh ve beden saðlýklarýný bozup sosyal hayattan uzaklaþtýran, aile hayatýný olumsuz olarak etkileyen bir ticari sektörün geliþmesine, yaygýnlaþmasýna dolaylý olarak yardým etmiþ olmaktadýr. Bir âyette “Ýyilik ve takvâ üzerinde yardýmlaþýn, günah ve düþmanlýk üzerinde yardýmlaþmayýn” (Mâide sûresi 5/2) buyrulur. Buna göre, bu sektörün ürünlerinin kullanýmý, satýmý, aracýlýðý, o sektörün iþlediði harama ve günaha ortak olma anlamýna gelir.

 

 

 

Prof.Dr. Raþit Küçük

 

 

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...