Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Erkeðin hanýmý ile oynaþýrken, idrar yolundan gelen berrak su. Kadýnlarda erkeklerden daha çok görülür. Bu kelime "mezy" ve "meziy" þeklinde de okunabilir. Hatta bazýlarý "meziyy" þeklinde þeddeli okunmasýný daha uygun görmüþlerdir (el-Abâdî, Avnul-Ma'bûd Þerh'u Sünen'i Ebi Dâvud, Medine 1968, I, 354).

 

Mezi, meni gibi þehvetle akmaz. Aktýðý zaman, insan tarafýndan hissedilmez. Mezinin akmasý ile þehvet kesilmez (Ahmed b. Muhammed b. Ýsmail et-Tahtâvî, Haþiye ula Merakil-Felâh Þerhu Nuril-Ýzâh, Mýsýr 1970, s. 80).

 

Kur'ân-ý Kerim'de mezi hakkýnda herhangi bir bilgiye tesadüf edilememesine karþýlýk ilgili bazý hadisler bu konu ile ilgili açýklayýcý bilgiler verir.

 

Mikdâd b. el-Esved'den nakledildiðine göre, Hz. Ali ona þöyle buyurmuþ: Ben Hz. Peygamber (s.a.s)'ýn damadýyým. Onun için O'ndan utanýyorum. Sen O'ndan sor. Bir adam hanýmý ile þakalaþýrken idrar yolundan mezi gelirse, ne yapmak gerekir Hz. Mikdâd: bu durumu Hz. Muharnmed (s.a.s)'e sordum, aþaðýdaki cevâbý verdi, demiþ:

 

"Herhangi birinizin idrâr yolundan bu þekilde mezi gelirse, avret yerini (zekerini) yýkasýn ve namazý için abdest alsýn " (Ýmâm Malik, el-Muvaýta, Tahare, 53; Buharî, Gusl, 13; Müslim, hayz, 4; Ebu Davut, Tahare, 82).

 

Rivâyet edildiðine göre, Sehl b. Huzeyf; "benden çok mezi geliyordu ve ben her seferinde gusledip yýkanýyordum" demiþ ve bu durumu Hz. Peygamber (s.a.s)'e sorduðunu söylemiþ Hz. Peygamber (s.a.s) ona, mezinin guslü gerektirmediðini, yalnýz abdesti bozduðunu buyurmuþ. Tekrar: "Yâ Resûlâllah, elbiseden mezinin bulaþtýðý yeri ne yapmak gerekir?" diye sorunca, Rasûlullah (s.a.s), mezinin bulaþtýðýna kanaat getirilen yerlerin su ile silinmesinin yeterli olduðunu açýklamýþtýr (Ebu Davud, Tahare, 82; Tirmizî, Tahare, 84).

 

Hz. Ali, Rasûlullah (s.a.s)'den mezi ile ilgili soru sormuþ. O da; "Mezi abdesti ve meni guslü gerektirir" diye buyurmuþtur (Tirmizi, Tahare, 83).

 

Meziden dolayý gusül yapmak, yýkanmak gerekmez. Ancak mezi abdesti bozar. Bunun için abdesti yenilemek gerekir.

 

Hadislerde de iþâret edildiði gibi, mezinin bulaþtýðý yerleri yýkamak icâb eder. Çünkü mezi necistir (Ýbnul-Humâm, Þerhu Fethil-Kadir, Mýsýr 1315, I, 46; Vehbe ez-Zuheylî, el Fýkhul-Ýslâmî ve Edilletuhu, Dýmaþk 1989, I, 368).

 

Nureddin TURGAY

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...