Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

Bilindiði gibi boks, top oynamak, koþmak ve güreþ tutmak gibi deðildir. Boksta vuruþmak ve rakibe eziyet etmek kastý var. Ýslam dininde horoz, teke, deve, koç ve boðalarý dövüþtürmek -hayvanlara eziyet verdiðinden- caiz görülmemiþtir. Hayvanlarýn eziyet görmesine izin vermeyen dinimizin, yeryüzü halifesi ve varlýklarýn en üstünü olan insanlarýn birbirini dövmesine ve eziyet etmesine müsaade etmesi düþünülemez. (bk. Yusuf Erdebîlî, Envaru'l-Ebrar, II/388, Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, s. 199)

 

Ancak koruma ve korunma amaçlý boks öðrenmeye ya da öðretmeye haram denilmez.

 

Öte yandan Hz. Peygamber, hayvanlara gereksiz eziyet vermeyi ve insanî duygularý körletmesi sebebiyle hayvan dövüþtürmek suretiyle eðlenmeyi yasaklamýþtýr. Bugün, deðiþiklik olsun diye ihdas edilen ve insanlarý çeþitli derecelerde eziyetlere mâruz býrakan pankreas güreþi ve boks gibi spor dallarýnýn görünüm itibariyle horoz dövüþtürmekten pek fazla farký yoktur. Bu bakýmdan bu tür spor dallarýnýn dinen uygun görülmeyeceði açýktýr.

 

Bu sayýlan sportif faaliyet, yarýþ ve eðlence örnekleri, þüphesiz ki o dönem toplumun kültür ve imkânlarýyla yakýndan ilgilidir. Bununla birlikte bu örneklerden Ýslâm’ýn, temel ilke ve amaçlarý korunduðu, haramlarýn iþlenmesine, görevlerin ihmaline ve haklarýn ihlâline yol açmadýðý sürece spor ve eðlenceyi câiz gördüðü, hatta teþvik ettiði söylenebilir. Günümüzde spor ve meþrû eðlencenin, zararsýz hobilerin kiþileri kötü çevre ve alýþkanlýklardan koruduðu, ruhî ve bedenî saðlýðýn geliþmesine ve korunmasýna yardýmcý olduðu düþünülürse konu daha da bir önem kazanýr. Ýslâm’ýn mûsiki ve semâ, sanat, resim ve þiir konusunda da kökten yasaklayýcý bir tutum izlemeyip belli ilke ve amaçlarý esas alarak hüküm ve bazý kayýtlar koyduðu gözden uzak tutulmamalýdýr. Bu itibarla, Ýslâm’ýn spor ve eðlenceyi aslen mubah görmesi ne kadar tabii ise, zinaya yol açan, cinsel tahriki arttýran, kadýný aslî ve meþrû konumundan ve örtüsünden çýkararak kadýnlýðýný ilgi odaðý haline getiren, kumara, lüks ve israfa, baþkalarýnýn haklarýnýn zayi olmasýna sebep olan spor ve eðlence nevilerini ve tarzlarýný câiz görmemesi de o kadar tabiidir. Çünkü Ýslâm’da haram kadar haramýn iþlenmesine, dinin ilke ve hükümlerinin ihlâline götüren yollar da yasaklanmýþtýr. Öte yandan Ýslâm, yasakladýðý her fiilin yerini tutacak meþrû bir alternatifini sunmuþ, insanlýðý yasaklar arasýnda sýkýþtýrýp çaresiz býrakmamýþtýr. Ýslâm’da helâl ve meþrû oluþun asýl kabul edilip, ancak gerek görüldüðünde yasaklama yönüne gidilmesi de bu anlayýþýn sonucudur.

Selam ve dua ile...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...