Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

El ve ayak parmaklarýnýn uçlarýnda bulunan, parmaklarý dýþ etkilerden koruyan boynuzsu maddeler olan týrnaklar zamanla uzar. Uzayan kýsýmlarýn kesilmesi fýtratýn (insan yapýsýnýn) gereði olan sünnetlerdendir. Hz. Peygamber fýtrattan olan beþ temizlikten birinin de týrnaklarýn kesilmesi olduðunu belirtmiþtir. Týrnaklar uzayýnca etle týrnak arasýna pis, mikroplu þeyler girer. Bilhassa el parmaklarý vücudun hemen her yerine, özellikle yemek yerken aðza deðeceðinden, buralara mikroplarý bulaþtýrýr. Koruyucu hekimlik açýsýndan da týrnaklarýn kesilmesi çok önemlidir. Abdest ve gusül esnasýnda suyun týrnak altlarýna (uzayan kýsmýn altýna) ulaþmasý þarttýr. Pislik dolu olduðu için buralara su ulaþmazsa temizlik olmaz. Güzellik niyetiyle, temiz tutulsa da týrnak uzatmak yanlýþtýr, sünnete aykýrýdýr.

 

Týrnak kesmek sadece, Hac veya Umre ihramý süresince yasaktýr. Bunun dýþýnda her zaman kesilebilir. Halk arasýnda bazý gün ve zamanlarda, meselâ geceleyin týrnak kesilmez þeklinde yanlýþ bir inanç vardýr. Elektriðin olmadýðý zamanlarda, kesilen týrnaðýn nereye sýçradýðýnýn görülemediði düþüncesinden kaynaklanan bu kanaat, böyle durumlar için geçerli olabilir. Fakat bugün, elektriðin aydýnlattýðý ortamlarda gece týrnak kesmenin hiç bir sakýncasý yoktur. Kesilen týrnaklar geliþi güzel bir þekilde býrakýlmamalý, uygun bir þekilde ortadan kaldýrýlmalý, yok edilmelidir.

 

TIRNAK KESME EDEBÝ

 

El ve ayak týrnaklarý beraberce kesilebilir mi? Bunun için belirli bir gün var mýdýr?

 

Kesilebilir. Týrnak kesmenin belirli bir günü yoktur. Gerektiði her an (yani uzayýnca) kesilebilir. Önce ellerinkini, sonra ayaklarýnkini kesmek, ellere sað elin iþaret parmaðýndan baþlayýp, eller avuç içleri birbirine gelecek þekilde birbirine yapýþtýrýldýðýnda parmaklarýn oluþturduðu daireyi saða doðru giderek tamamlamak, sonra sað ayaðýn küçük parmaðýndan baþlayýp sol ayaðýn küçük parmaðýnda bitirmek müstehap görülmüþtür. (Hattâb es-Sübkî, el-Menhel I/189) Gazalî'nin söyledigi budur.

 

Bu konuda görüþler vardýr. Efdal olan, týrnaklarýn haftada bir kesilmesidir. Onbeþ güne kadar býrakmasýnda da bir mahzur yoktur. Kýrk günü aþmasý ise, harama yakýn (tahrîmen) mekruhtur.

 

Ama týrnaklarý çok uzayýp, sýnýrý aþmayacaksa, bekleyip cuma günü kesmek (özellikle camiye gidecek erkekler için) müstehaptýr. Bu konuda Fetâvây-i Kâdihân'da þöyle denir: "Bir adam týrnak kesmek ya da saç traþý olmak için, cuma gününü belirlese; baþka günlerde de bunun câiz olduðunu kabul etmekle beraber, cumaya kadar beklemesi týrnak kesmeyi çok geciktirmiþ olsa, bu mekruh olur. Çünkü týrnaklarý uzun olanýn rýzký kýt olur. Eðer çok geciktirmiþ olmayacaksa ve cumayý hadîsin tavsiyesine uymak için bekliyorsa bu müstehaptýr. Çünkü Aiþe Validemizden nakledildiðine göre, Rasûllullah Efendimiz: "Kim cuma günü týrnaklarýný keserse, Allah onun öbür cumaya kadar ve üç gün daha fazla belâlardan korur" (Kadihân (Hindiyye kenarýnda) NI/411; Hindiyye V/358 Benzer hadisler için bk. el-Hindî, Kenzu'I-ummâl VI/656 659)

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...