Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru

Dövme, Tatu, piercing gibi seylerin ve kulaga ve vucudun baska yerlerine küpe veya benzeri seylerin takilmasi ve bunun icin kulagin veya vucudun delinmesinin islami hükmü nedir? Bilaki Kulagi iki,üc kere delme, vucudun baska yerlerini delip küpe takmanin dini hükümü rica edecektim..

 

Cevabýmýz

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Dövme yaptýrma, Erkeðin kulaðýna veya baþka bir yere küpe ve benzeri þeyleri takmasý ve bunun için delik açtýrmasý caiz olmaz. Kadýnlara veya gayr-ý müslümlere benzeme kastýyla bu tür þeylerin yapýlmasý da baþka bir açýdan yine caiz deðilidir.

 

Dövme hakkinda:

Câhiliye devrinden beri Araplar vücutlarýnýn çeþitli yerlerine dövme yapa gelmiþlerdir. Bugün bu âdet bilhassa Þark vilayetlerimizde yer yer sürdürülüyor. Avrupa ve Amerika'da bazý gençler bunu bir "süs" þeklinde yaparken, yurdumuzda da birtakým hevâî gençler onlarý taklit ediyorlar. Cahiliye Araplarý dövmeyi süslenmek için yaparlarken; dövme ile bedenlerine çeþitli þekil ve suretler yaparak bununla mafsallarýnýn güç kazandýðýna inanýrlardý. Bugün ise bu tamamen bir özentiden öteye geçmemektedir.

 

Dövme, bilinen þekliyle þöyle yapýlýyor: Vücut, iðne ve benzeri âletlerle kan akacak þekilde yaralanýyor. Sonra ayný yere iç yaðý ve bazý maddeler konarak yara iyileþmeye terk ediliyor. Sonunda deri altýnda koyu yeþil bir þekil meydana geliyor.

Âlûsî, Kitabü'lîrb isimli eserinde dövmeyi bâtýl ve çirkin bir âdet olarak vasýflandýrýyor. Zaten Ýslâm da bunun için yasaklamýþ, haram saymýþtýr. Çünkü bunda Cenab-ý Hakkýn yarattýðý vücut üzerinde bir deðiþiklik yapýlmýþ olmaktadýr.

 

Buharý ve Müslim' de rivayet edilen hadislerde de Peygamber Efendimiz (a.s.m.) dövme yapmayý ve yaptýrmayý yasaklamýþ, bunlarý yaptýranýn Ýlâhî rahmete liyakatini kaybettiklerim bildirmiþtir.

 

Bilmeden dövmeyi yaptýran insan nasýl hareket edecektir? Bundaki hüküm dövmeyi yaparken kullanýlan maddeye göre deðiþir. Þayet bu maddeler dinen necis sayýlanlarýn arasýnda bulunuyorsa, dövme de o hükme girer. Þayet temizse, o da temizdir. Bunda yapýlacak þey, þayet ufak bir müdahale veya ameliyatla hallediliyorsa giderilmeye çalýþýlýr. Þayet giderilemiyor, buna da imkân yoksa hâli üzerine býrakýlýr. Çünkü Cenab-ý Hak kuluna kaldýramayacaðý yükü yüklemez, onun üstesinden gelemeyeceði, yapamayacaðý þeyleri istemez.

 

Abdeste ve gusle mâni olup olmadýðýna gelince; bir defa dövme derinin altýndadýr. Yani dýþ derinin altýnda yer alýyor. Abdest ve gusülde ise derinin altýný deðil, üstünü yýkamak farzdýr. Dövme de derinin altýnda kaldýðýna göre, onun bedenin herhangi bir yerinde bulunmasý ab-deste ve gusle mâni olmaz. Üzerinin yýkanmasýyla abdest ve gusül sahih olur.

 

Bilmeden böyle bir günahý iþlemiþ olan kimse de Allah'tan maðfiret diler, tevbe istiðfar eder.

 

Mehmed Paksu Meseleler ve Çözümleri - 1

 

 

Küpe hakkinda:

 

slâm Hukukuna göre kulaklarýn küpe takýlmak üzere delinmesi ve küpe takýlmasý, kadýnlar için caiz görülmüþ; ama erkekler için caiz görülmemiþtir. Bazý hukukçular, erkek çocuklarýn da kulaklarýnýn delinebileceðini ve bu tür bir olayýn Hz. Peygamber zamanýnda yapýldýðý halde yasaklanmadýðýný ileri sürmektedirler. Her halükârda ergen erkeklerin kulaklarýný deldirmeleri ve küpe takmalarý, çoðu hukukçulara göre haram ve bazýlarýna göre ise mekrûhtur; yani kýsaca caiz deðildir.

Selam ve dua ile...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...