Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dövme yapmak doðru mudur ?

 

Ýnsanlar, çok eski zamanlardan beri vücutlarýnýn çeþitli yerlerine dövme yaptýrmýþlardýr. Bugün bu adet, yer yer sürdürülüyor. Avrupa ve Amerika'da bazý gençler bunu bir "süs" þeklinde yaparken, yurdumuzda da birtakým havai gençler onlarý taklit ediyorlar. Cahiliye Araplarý dövmeyi süslenmek için yaparlarken; dövme ile bedenlerine çeþitli þekil ve suretler yaparak bununla mafsallarýnýn güç kazandýðýna inanýrlardý. Bugün ise bu tamamen bir özentiden öteye geçmemektedir.

 

dövme, bilinen þekliyle þöyle yapýlýyor: Vücut, iðne ve benzeri aletlerle kan akacak þekilde yaralanýyor. Sonra ayný yere iç yaðý ve bazý maddeler konarak yara iyileþmeye terk ediliyor. Sonunda deri altýnda koyu yeþil bir þekil meydana geliyor.

 

Buhari ve Müslim'de rivayet edilen hadislerde, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) dövme yapmayý ve yaptýrmayý yasaklamýþ, bunlarý yaptýranýn Ýlahi rahmete liyakatini kaybettiklerini bildirmiþtir.

 

Bilmeden dövmeyi yaptýran insan nasýl hareket edecektir? Bundaki hüküm, dövmeyi yaparken kullanýlan maddeye göre deðiþir. Þayet bu maddeler dinen necis sayýlanlarýn arasýnda bulunuyorsa, dövme de o hükme girer. Þayet temizse, o da temizdir. Bunda yapýlacak þey, þayet ufak bir müdahale veya ameliyatla hallediliyorsa gidermeye çalýþmaktýr. Þayet giderilemiyor, buna da imkan bulunamýyorsa, o þekilde býrakýlýr. Çünkü Cenab-ý Hak kuluna kaldýramayacaðý yükü yüklemez, onun üstesinden gelemeyeceði, yapamayacaðý þeyleri istemez.

 

Abdeste ve gusle mani olup olmadýðýna gelince; bir defa dövme derinin altýndadýr. Yani dýþ derinin altýnda yer alýyor. Abdest ve gusulde ise derinin altýný deðil, üstünü yýkamak farzdýr. dövme de derinin altýnda kaldýðýna göre, onun bedenin herhangi bir yerinde bulunmasý abdeste ve gusle mani olmaz. Üzerinin yýkanmasýyla abdest ve gusül sahih olur.

 

Bilmeden böyle bir günahý iþlemiþ olan kimse de Allah'tan maðfiret diler, tövbe istiðfar eder. Ve inþallah da kabul edilir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...