Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru:

abdestli olduðum zaman, genelde birdahaki namaza kadar benden akýntý geliyor ve bez kullanýyorum. Yeniden abdest almak zonrundamýyým. Namazda, beni yel çýkarmak cok rahatsýz ediyor, kendimi cok sýkýyorum, ve yel gelmediðinden eminim ama yinede vesveseye düþüyorum, sanki namazým olmuyor gibi, bu doðrumu? Yani abdest bozulurmu o an.

 

Cevabýmýz

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

1- Sürekli devam eden abdest bozucu hallere özür denir. Meselâ, idrarýný tutamama, devamlý gaz çýkarma, sýk sýk burnu kanama, yarasýndan devamlý su akma gibi haller, birer özür hâlidir. Kendisinde bu gibi abdest bozucu bir özür bulunan kimseye ise, sâhib-i özür (özür sâhibi) veya ma'zur (özürlü) denir.

 

Kiþinin özürlü sayýlabilmesi için, abdest bozucu bir hâlin, tam bir namaz vakti boyunca devam etmesi, yani, abdest alýp namaz kýlacak kadar kýsa bir süre dahi olsun kesilmemesi þarttýr. (Bu özrün baþlamasýnýn þartýdýr.) Bundan sonra da, her namaz vaktinde, en az bir kere ayný hâl ortaya çýkmalýdýr. (Bu da özrün devamýnýn þartýdýr.)

 

Bunu bir misalle îzah edelim: Bir kimsenin burnu, öðle vaktinin baþlangýcýndan itibaren kanamaya baþlasa ve bu hal, öðle vakti geçinceye kadar hiç kesilmeden devam etse, bu kiþi için özür hâlinin baþlama þartý gerçekleþmiþ olur. Artýk bundan sonraki her namaz vakti içinde en az bir kere bu kanama hâli görülse, o kimse "ÖZÜRLÜ" sayýlýr.

 

Çünkü, her namaz vakti içinde özür hâli tekerrür ettiði için, özrün devam ettiði ortaya çýkmýþ, özürlü sayýlmanýn ikinci þartý da böylece gerçekleþmiþtir. Özür durumunun ortadan kalkmasý için, özür hâlinin bir namaz vakti içinde tamamen ortadan kalkmasý, hiç görülmemesi gereklidir. Böyle olan kimse, artýk özürlü sayýlmaktan çýkmýþ olur.

 

Özür sâhipleri için, dînimiz büyük bir kolaylýk göstermiþtir. Bunlarýn abdestleri, abdest bozucu özürleri devam ettiði halde bozulmaz. Bu halde iken namazlarýný kýlarlar. Abdest bozucu kan, irin, idrar gibi akýntýlarýn kirlettiði yeri tekrar temizlemekle de mükellef tutulmazlar. Çünkü, bu kirler temizlendikten hemen sonra yeniden vâki olmaktadýr.

 

Meselâ, devamlý idrarý gelen bir kimsenin, abdestini idrar akýntýsý bozmadýðý gibi, gelen bu idrarýn kirlettiði yeri yýkamak mecburiyeti de yoktur. Ýdrar kirletmesi mevcut olduðu halde namazýný kýlar.Dînimizin özür sâhiplerine saðladýðý bu kolaylýða karþý, onlarýn da dikkat edecekleri bir husus vardýr. O da þudur:

 

Özürlü olduðunu tesbit eden kimse, her namaz vakti için, ayrý abdest alýr, o vakit için aldýðý bu abdestle dilediði kadar nafile veya kaza namazý kýlabilir. Vitir ve cenaze namazlarýný edâ edebilir. Özür sâhibinin aldýðý abdest, sadece içinde bulunduðu namaz vakti süresince geçerlidir. Bir namaz vaktinin çýkýp diðer vaktin girmesiyle abdesti bozulur. Giren yeni vakit namazý için, yeniden abdest almasý gerekir.

 

Meselâ; bir özür sâhibi sabah namazý için vaktinde abdest alsa, bu abdesti sabah namazýnýn vaktinin çýkmasýna kadar muteberdir. Vaktin çýkmasýyla, yani, güneþ doðmasýyla abdest bozulur, hükmü kalmaz. Artýk bu abdestle hiçbir namaz kýlamaz.

 

2- Þeytan insaný ibadetten uzaklaþtýrmak için, dübürüne üfürür. insan da "yellendim ve abdetim bozuldu" deyip, abdestini tekrar almaya çalýþýr. Oysa abdesti bozulmamýþtýr. Ýþte bu duruma mani olmak için hadiste " sesini veya kokusunu almadýðýnýz þeylerden dolayý abdest almayýnýz" buyurulmuþtur. Fakat kesin bir þekilde yellendiðini bildiði halde, "sesini ve kokusunu almadým" deyip, abdest almamak ta tehlikelidir.

 

Eðer abdestinizin bozulmadýðýndan eminseniz bu vesvesedir. Vesveselere ise dikkat etmeme gerekir. Çünkü vesvesenin üzerine gittikçe büyür. Ehemmiyet vermediðin zaman kaybolur gider.

 

Ayrýca kan akmýyorsa ve sadece yaranýn üzerinde kalýyorsa bu da abdesti bozmaz. Diðer taraftan yaranýn üzerindeki kan etrafa akmadan bir beze veya kaðýta bulaþýyorsa bu da abdesti bozmaz. Özellikle vesveseli insanlar bu fetvalardan yararlanarak vesveseden kurulabilir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...