Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

Teheccüt namazý, yatsý namazýndan sonra geceleyin kýlýnýr. Bir süre uyuduktan sonra kalkýlarak kýlýndýðý için teheccüd denmiþtir. Yorgunluk sebebiyle gece kalkamayacaðýndan korkan kimsenin uykudan önce kýlmasý da mümkündür. Ýki, dört veya sekiz rekât olarak kýlýnabilir. Çok faziletlidir ve ümmete sünnettir. Cenâb-ý Hak Peygamber Efendimiz’e (asm) bu namazý þu âyetle emretmiþtir: “Ey Resûlüm. Gece vakti de uyanýp, sadece sana mahsus fazladan bir ibadet olarak teheccüd namazýný kýl. Umulur ki Rabbin seni övülmüþ bir makam olan en büyük þefaat makamýna çýkarýr.” Ýsra Sûresi: 79.

 

Teheccüt namazýna, “Niyet ettim Allah rýzasý için teheccüt namazýný kýlmaya” diye niyet edilir.

 

Eðer gece teheccüt namazýna kalkacak isek vitir namazýný geciktirip teheccüdün ardýndan gecenin son namazý olarak kýlmamýz daha faziletlidir. Vitir namazý gecenin son namazý olarak teþrî kýlýnmýþtýr. Gece kalkmak konusunda problem yaþayanlar için bu namaz gene yatmadan önceki son namaz olmalýdýr. Yani teheccüdü bu namazdan önce kýlmalýdýr. Teheccüt ve vitir namazlarý geceye býrakýldýðý zaman, namaz tesbihatýný yatsý namazýndan sonra yapmak gerekir. Vitir namazýndan sonra ayrýca muhtelif duâlar ve virdler yapýlabilir.

 

Teheccüt namazý, gece boyunca fecrin doðuþuna kadar kýlýnabilir. Peki, fecir doðduðunda hâlâ kýlýnmamýþsa?

 

Hazret-i Âiþe (ra) diyor ki: “Resûlullah Efendimiz (asm) aðrý, sýzý veya baþka bir sebeple gece namazýný kýlamadýðýnda, gündüzün on iki rekât kýlardý.”

 

Bir diðer rivayet de Hazret-i Ömer’den (ra): Resûlullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Kim devam ettiði gece ibadetini veya virdini yapmadan uyuya kalýrsa, onu sabah namazý ile öðle namazý arasýnda ifa ettiðinde, geceleyin ifa etmiþçesine sevap yazýlýr.”

 

Hazýr söz geceden açýlmýþken, geceleyin dileklerin kabul edildiði bir saatle ilgili bir hadîsi de buraya almadan geçmeyelim. Cabir (ra) rivayet etmiþtir ki: Allah Resulü (asm) þöyle buyurmuþtur: “Gecede bir saat vardýr ki, bir Müslüman o saate rastlar da Cenâb-ý Allah’tan dünya ve âhiret iþinden bir hayýr isterse, Allah o kimsenin dileðini muhakkak verir. Bu her gece böyledir.” (Hadisler için bkz: R. Sâlihîn, 1178, 1179, 1175.)

 

Hem kýþý, hem kabri, hem berzah âlemini hatýrlatan gece vaktinin, ruhumuzun Cenâb-ý Hakk’ýn rahmetine ne derece muhtaç olduðuna bir ihtar ve uyarý hükmünde bulunduðunu beyan eden Bedîüzzaman Hazretleri, geceleyin kýlýnan teheccüt namazýnýn da, kabir gecesi ve berzah karanlýðý gibi en muhtaç olduðumuz bir zamanda, en lüzumlu ve en vazgeçilmez bir ýþýk olduðunu kaydeder. (Sözler, s. 46.)

 

Hiç þüphesiz her sabah da, haþir sabahýný hatýrlatýr. Evet, Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle þu gecenin sabahý ve þu kýþýn baharý ne kadar mâkul, lâzým ve kat’î ise; haþrin sabahý da, berzahýn baharý da o kat’iyettedir!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...