Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

CEVAP

 

Peygamber efendimiz buyuruyor ki:

 

(Kadýn elbisesi giyen erkeðe, erkek elbisesi giyen kadýna lanet olsun!) [Hâkim]

 

(Erkeðe benzemeye çalýþan kadýn, kadýna benzemeye çalýþan erkek bizden deðildir.) [i.Ahmed]

 

(Kadýn gibi davranan erkeðe, erkek gibi davranan kadýna lanet olsun!) [buhari]

 

(Erkeklere benzeyen kadýnlara ve kadýnlara benzeyen erkeklere Allah lanet etsin!) [Taberani]

 

Benzemek niyeti olmasa da, erkeðin boynuna kolye, koluna bilezik ve kulaðýna küpe takmasý kadýnlara benzemek olur ve caiz deðildir. Kadýnýn da, benzemek niyeti olmadan da, pantolon giymesi caiz olmaz. Pantolon erkek kýyafetidir.

 

 

 

(Tergib-üs-salât’daki hadis-i þerifte, (Örtülü olan çýplaklara ve erkek gibi giyinen kadýnlara ve kadýn gibi giyinen, süslenen erkeklere lanet olsun) buyruluyor. Hele dar pantolon, erkeklere de caiz deðildir. Çünkü kaba yerleri dýþardan belli olmaktadýr. Bundan baþka, kadýnlarýn pantolon giymeleri eskiden de, þimdi de Ýslam âdeti deðildir. Dinsizlerden, Ýslam tesettürünü bilmeyenlerden gelmektedir. Haramlar yayýlsa, yerleþseler de, Ýslam âdeti olamazlar. Kâfirlere benzeyenin, onlardan olacaðý, hadis-i þerifte bildirilmiþtir. Pantolon, manto altýna giyilebilir ise de, mantonun pantolon yokmuþ gibi dizleri örtmesi lazýmdýr.)

 

 

Hadis-i þerifte örtülü olan çýplak ifadesi geçiyor. Tayt giyenler örtülü müdür? Ýçindeki çamaþýr belli oluyor. Kaba yerleri dýþardan belli olmaktadýr. Pantolon da öyledir. Hadis-i þerifte buyruluyor ki:

 

(Avret yerlerini açanlara ve baþkasýnýn avret yerine bakanlara, Allah lanet etsin!) [beyheki]

Link to comment
Share on other sites

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Konuya farklý açýlardan bakanlar farklý hükümler verebilirler. Her açýnýn kendine göre hükmü olmasý da mümkündür. Ben de arz edeceðim açýlardan bakacak, kendi görüþümü netleþtirmeye çalýþacaðým. Takdir size aittir. Uygun bulursunuz, yahut ta yanlýþ telakki edersiniz. Ýkisi de mümkündür.

 

Bugün giyim kuþamda tam bir karmaþa yaþanmaktadýr. Ne erkek ne de kadýn giyimi geçmiþteki gibi net ve tam ayrýlmýþ deðildir.

 

Bunu þunun için arz ediyorum.

Gerçekten de hanýmlarýn giyim kuþamýnda birinci ölçü tesettür ise, ikincisi de erkek giyimi olmamasý, erkek giyimine benzememesidir.

 

Efendimizin ikazý da bunu açýkça ifade etmektedir.

– Erkeklerden kadýn giysisi, kadýnlardan da erkek giysisi giyerek karþý cinse benzeyenlere.. diye baþlayan hadiste lanet bedduasý vardýr.

 

Bu ikazý unutmayan hanýmlar, giyimlerinde birinci olarak tesettürü esas aldýklarý gibi, ikinci olarak ta erkeðe benzememeyi esas alýrlar. Kimliklerini korumak isterler.

 

Toplumun böyle bir kimlik korumasýna ihtiyacý da kesindir. Cinsiyet karýþýmý söz konusu olacak nerdeyse.

 

Ancak bugün erkek giyimi eskisi kadar kesin belirlenmiþ deðildir. Pantolon artýk sadece erkek giyimi olmaktan çýkýp kadýnlarýn da büyük ölçüde giyimi haline gelmiþtir.

 

Nitekim Suudi Arabistanlý erkeklerin de kadýn giyimine benzeyen entarilerle dolaþtýklarý bilinmektedir. Demek ki sabit bir erkek giyimi, tartýþmasýz mevcut deðildir.

 

Bence bugün kadýnýn giydiði pantolonun erkek giyimi olmasýndan önce, dar olup olmadýðý, üzerini örten bir baþka þeyin giyilip giyilmediði esas alýnarak konuya bakýlmalýdýr.

 

Beden hatlarýný belli etmeyecek geniþlikteki pantolonun üzerine üst kýsmý örten bir þey giyiliyorsa artýk bunun erkek giyimi olduðunu düþünmemek gerekir. Çünkü tesettürü daha iyi saðlamak özelliði söz konusudur.

 

Pantolon üzerine giyilen elbisenin ayaklara kadar inmesi tercih edilmelidir. Ancak giyilen pantolon dar deðilse diz kapaklarýna inen bir örtü giymek de yeterlidir. Bununla beraber kadýn, tesettüründe takvayý esas almasýna dikkat etmelidir.

 

Kadýnýn pantolon giyinmesi Peygamberimiz döneminde de vuku bulmuþtur. Nitekim Efendimiz aleyhisselam Ýmam-ý Ali ile (Baki) mezarlýðýnda iken yan yoldan bir kadýnýn, bindiði eþek üzerinde giderken yaðýþlý hava sebebiyle ayaðý kayan eþekten düþtüðü görülür. Derhal yüzünü baþka tarafa dönen Efendimize:

 

– Kadýn sirval giymiþ, bir yeri açýlmadý! derler.

 

Bunun üzerine Efendimizin, bindiði eþekten düþtüðü halde bir yerinin açýlmasýný önleyen sirvali giyen hanýmlara dua ettiði duyulur.

 

Bu anlayýþ içinde pantolona baktýðýmýzda üzerinde bir giyim olmasý halinde Efendimizin duasýna mazhar olan bir giyim þekli dolduðunu düþünmek yanlýþ olmasa gerektir.

 

Çünkü geniþ pantolonun da, arabaya binip inerken, merdivenden inip çýkarken, sirval gibi tesettürü temin ettiði bilinmektedir.

 

Nitekim siyerde Efendimizin sirval satýn aldýðý kaydý da vardýr. Bizzat kendisinin giydiði görülmediðine göre, yakýnlarýna hediye etmek için almýþtýr diye düþünmek de mümkündür.

 

Sirval, Anadolu hanýmlarýnýn vücut hatlarýný belli etmeyecek bollukta giydikleri þalvarý hatýrlatýyor insana. Bu kadar bolluktaki þalvardan kimsenin þikayeti de olmamaktadýr. Ben konuya böyle bakmaktayým.

 

Siz bu bakýþý zorlaþtýrýcý da bulabilirsiniz, kolaylaþtýrýcý da görebilirsiniz.Bu biraz da sizin içinde bulunduðunuz þartlar ve kendi ruh halinizle ilgili olabilir.

 

Ahmed Þahin

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

Link to comment
Share on other sites

Pantolon üzerine giyilen elbisenin ayaklara kadar inmesi tercih edilmelidir. Ancak giyilen pantolon dar deðilse diz kapaklarýna inen bir örtü giymek de yeterlidir.

 

Olay bu kardesim.

 

Evet bu kadar. Fazla teferuata girmeye gerek yok :-)

Link to comment
Share on other sites

Pantolon, manto altýna giyilebilir ise de, mantonun pantolon yokmuþ gibi dizleri örtmesi lazýmdýr.)

 

und das hier, sind beides das gleiche... :-)...

 

Pantolon üzerine giyilen elbisenin ayaklara kadar inmesi tercih edilmelidir. Ancak giyilen pantolon dar deðilse diz kapaklarýna inen bir örtü giymek de yeterlidir.

 

 

Das Fazit hat schon der Webmaster schön zusammengefasst ;-)...mehr braucht man darüber ja garnicht zu diskutieren...:-)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...