Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sual: Þaraptan yapýlan sirkeyi, domuz yaðýndan yapýlan sabunu kullanmak caiz mi?

 

CEVAP

 

Evet caizdir. Çünkü deðiþime uðruyor.

 

Domuz veya leþ, tuz içine düþüp, tuz olsa, temiz olur. Kuyuya düsen gübre, zamanla çamur haline gelse, temiz olur. Þarap sirke haline gelince temiz olur. Bütün kimyevi deðiþmeler böyledir. (Redd-ül muhtar, Tahtavi, Menahic-ül-ibad)

 

Domuz da, þarap da âyet-i kerime ile yasak edildi. Domuz leþi tuz gölüne düþüp tuz olsa, kimyasal deðiþime uðradýðý için tuz temiz oluyor. Þarap da þiddetle yasaklanmýþtýr.

 

 

Hz. Enes anlatýyor: Resulullah efendimiz þarapla ilgili su on kiþiye lanet etti:

 

1- Þarap yapmak için üzümü sikana,

2- Sýktýrana,

3- Ýçene

4- Sâkilik yapana [içkiyi getirip sunana],

5- Þarap yapmak üzere üzümü taþýyana,

6- Taþýtana,

7- Satana,

8- Satýn alana,

9- Ücretsiz verene,

10- Satýp parasýný yiyene. (Tirmizi, Ibni Mace)

 

 

On sýnýf insanin lanetlenmesine sebep olan þarap, sirke yapýlýrsa, temiz oluyor. Sirke bazý meyvelerden de yapýlýrsa da, en kalitelisi üzüm sýrasýndan, yani þaraptan yapýlandýr. Bir hadis-i þerif meali þöyledir:

 

Sual: Yiyip içilmesi haram olan þeyler nelerdir? Haram edilmesinin sebepleri nelerdir?

 

 

CEVAP

 

Dinimiz haram ettiði için bazý hayvanlarýn etleri yenmez. Elbette bunda bazý hikmetler vardir. Müslüman, hikmetini bilmese de dinin yasakladýðý þeyi yapmaz. Gýdalarýn insanlar üzerinde iyi ve kötü tesiri olduðu bir gerçektir. Annesi kötü ise veya kötü bir kadýnýn sütü ile beslenen çocuk yaramaz olur. Böylesine sütü bozuk derler. Kendi faydasýný düþünen insan, dinimizin helal kýldýðý þeyleri yemeli, yasak ettiði þeylerden kaçýnmalýdýr.

 

Yiyip içmesi haram olan þeyler:

 

1- Bizzat kendisi haram olan þeyler yemek. [Leþ, hýnzýr eti ve þarap gibi.]

 

2- Kendisi haram olmayýp, gasp, hýrsýzlýk, rüþvet yolu ile alýnan þeyler.

 

3- Doyduktan sonra yemek.

 

4- Alerji yapan gýda yemek. [Mesela balýk, et, süt, yumurta, pastýrma, tursu, çilek zarar verirse, bunlar, yalnýz zarar verene haram, zarar vermeyene mubahtýr.]

 

5- Zararlý þeyler yemek. [Mesela çamur, toprak, cam gibi.]

 

6- Zehirli olan þeyler yemek. [Zehirli ot, kokmuþ et gibi.]

 

7- Uyuþturucu maddeler yemek. [Doktor tavsiyesiyle ilaç olarak kullanmak caizdir.]

 

8- Temiz, fakat iðrenç þeyler yemek. [Kurbaða, kaný olmayan böcekler, meyvenin, peynirin ve etin kurtlarý gibi.]

 

 

Kur'an-i kerimde mealen buyruluyor ki:

(Leþ, akýcý kan, pis hýnzýr ve Allah’tan baþkasýnýn adi ile kesilmiþ olan hayvanlarý yemek haramdýr.) [Enam 145]

 

Âyet-i kerimede sayýlan bu haramlardan baþka, yukarýda sekiz madde halinde açýklanan hususlarýn da haram olduðu Peygamber efendimiz tarafýndan bildirilmiþtir.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...