Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

Baþý, hangi zaruri hallerde açmanýn caiz olduðu bellidir. Bunun dýþýndaki durumlarda baþýný açan kimse günahkar olur.

 

Önce, kadýnlarýn baþlarýný örtmelerinin dinî yönüne bakalým. Bu hususta Kur'ân-ý Kerimde iki âyet mevcuttur. Bu âyetlerde Cenab-ý Hak gayet açýk bir þekilde meâlen þöyle buyurmaktadýr:

 

Ey Peygamber! Hanýmlarýna, kýzlarýna ve mü'minlerin hanýmlarýna söyle, evlerinden çýktýklarýnda dýþ örtülerini üzerlerine alsýnlar."

 

"Mü'min kadýnlara da söyle, gözlerini haramdan sakýnsýnlar, namuslarýný da korusunlar, zînetlerini açmasýnlar, bunlardan görünen kýsmý müstesnadýr. Baþörtülerini de yakalarýnýn üzerini kapatacak þekilde iyice örtsünler."

 

Âyetlerde mü'min kadýnlarýn nasýl örtünecekleri, hangi yerlerini açabilecekleri açýkça belirtilmiyor. Fakat þu mealdeki hadîs-i þerif âyetleri tefsir ediyor. Peygamberimiz (a.s.m.) baldýzý Hz. Esma'ya hitaben þöyle buyurmuþtu:

 

Ey Esma! Bir kadýn âdet görmeye baþlayýnca el ve yüzünden baþka yerini yabancýlara göstermesi caiz deðildir."

 

Demek ki, buluð çaðma gelmiþ olan Müslüman bir hanýmýn baþýný kapatmasý hem Allah'ýn hem de Peygamberin emridir. Yani yüz kýsmý açýk kalacak þekilde baþýn kalan kýsmýný, boyun ve göðüsleri örtmek farz-ý ayýndýr. Açmak ise bir farzýn terki sayýldýðýndan haramdýr. Zaten âyetten de açýkça anlaþýlacaðý gibi "ýrz ve namusun korunmasý" baþý örtmenin bir hikmeti, ayný zamanda bir sebebi sayýlmaktadýr. Baþlarýný açan kadýnlar ýrz ve namuslarým muhafaza etseler de, bu 'Allah'ýn emrine uygun bir koruma sayýlmamaktadýr. Allah ve Resulünün emrini dinlemediði için günahkâr olmakta, büyük bir mesuliyet altýna girmiþ bulunmaktadýr.

 

Bir mü'min kadýn için baþ açýk gezmek haram ve günah olduðuna göre, bu mesuliyetten kurtulmak için ne yapabilir? Yapýlacak þey bellidir. Baþýný kapattýðý zaman hayatî bir tehlike veya yanýk ve benzeri sýhhî bir mahzurla karþýlaþacaksa, o tehlike ve mahzur geçinceye kadar açýk býrakýlabilir. Fakat böyle bir durum yoksa, kapatmak gerekir.

 

Kapatmayýnca ne olur? Baþta da söylediðimiz gibi günahkâr olur. Günahkâr olan kimse, bu günahýndan kurtulmak için tevbe istiðfar eder, Allah'tan affýný diler.

 

Al-i Ýmran suresinde þu mealdeki bir ayeti kerime yer almaktadýr:

 

"Ve bir günah iþledikleri veya nefislerine zulmettikleri zaman, Allah'ý anarak günahlarýnýn baðýþlanmasýný isteyenler, hem de yaptýklarý günahta bile bile ýsrar etmemiþ olanlar—Ýþte onlarýn mükâfatý, Rablerinden bir maðfiret, aðaçlarý altýndan ýrmaklar akan Cennetlerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardýr. Güzel amel yapanlarýn mükâfatý ne güzeldir."4

 

Demek ki, bir tövbenin kabul olmasý, bir günahýn affa liyakat kazanmasý için hiçbir mazeret yokken o günahta ýsrar edilmemesi þartý aranmaktadýr. Bir insan sadece nefsini yenemediðini, çevresinin nasýl karþýlayacaðýný bahane ederek bir haramý iþlemeye devam ederse ne olur? Bu husustaki bir hadisin meali þöyledir:

 

"Mü'min bir günah iþlediði zaman kalbinde siyah bir nokta belirir. Eðer o günahtan el çeker, Allah'tan günahý­nýn affýný dilerse, kalbi o siyah noktadan temizlenir. Eðer günaha devam ederse, o siyahlýk artar. Ýþte Kur'ân'da ge­çen 'günahýn kalbi kaplamasý' bu mânâdadýr."5

 

Evet, "Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var­dýr" sözü mühim bir gerçeði dile getiriyor. Þöyle ki, bir gü­nahý iþlemeye devam eden insan zamanla o günaha alýþýr, terk edemez bir hale gelir. Bu alýþkanlýk onu gün geçtikçe daha büyük manevî tehlikelere sürükler. Günahýn uhrevî bir cezasýnýn olmayacaðýna inanmaya, hattâ Cehennemin bile olmamasý gerektiðine kadar gider. Yani kalpte yer tutan o günah tohumu zaman içinde—Allah korusun yeþillenerek bir zakkum aðacý haline dönüþebilir.6

 

Böyle bir tehlikeye maruz kalmamak ve þeytanýn kinlerine kanmamak için bir an önce tövbeyi icap ettirecek günahý terk ederek insanýn kendine çeki düzen vermesi gerekir.

 

Böylece hem Allah'ýn emrini her þeyin üstünde kabul ederek bir farzý iþlemiþ olursunuz, hem de size "baþýnýzý örtmemek" için vesvese veren þeytaný reddetmiþ olursunuz. Zaten bir Müslüman hem Allah'ýn rýzasýný kazanma­ya çalýþacak, hem de bazý haramlarý iþleyerek þeytaný "küstürmemek" gibi gülünç bir duruma düþecek, bu mümkün deðildir.

 

1.Ahzab Sûresi, 59.

2.Nur Sûresi, 31.

3.Ebû Davud, Libas: 33.

4.Âl-i Ýmrân Sûresi, 135-136.

5.Ýbni Mace, Zühd:29.

6-Lem'alar, s. 7; Mesnevî-iNuriye, s. 115.

Kaynak: Mehmet Paksu, Sünnet ve Aile

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...