Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cevabýmýz

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

-Kadýnlarla ilgili bazý rivayetlerin zayýf olduðunda þüphe yoktur. Bu tür malzemeleri, özellikle art niyetli insanlarýn bulup kullanmasý her zaman mümkündür. “Bir deli bir kuyuya bir taþ atar, kýrk akýllý çýkaramaz” anonim sözünde ifadesini bulan bir gerçek bu konuda da geçerlidir. Oysa bir þeyin doðruluðunu bulmak için kusurlarýný deðil, doðruluðunun delillerini araþtýrmasý gerekir.

 

Kýrk yönden mücize olduðunu ispat eden Kur’an’ýn ve peygamberliðinin yüzlerce belgesi bulunan Hz. Muhammed(a.s.m)’in ortaya koyduðu bir dinin kusurlarýný aramaya koyulmak, kiþinin imanýný sarsmaktan baþka bir zararý olmaz.

 

-“Sizin en hayýrlýnýz hanýmýna karþý en iyi davranan kimsedir. Ve ben içinizden eþlerine karþý en iyi davranan kimseyim”(Ýbn Mace, Nikah, 50; Darimî, Nikah 55) diyen bir peygamberin aðzýndan kadýnlarý hor gören sözler çýkar mý?

 

-Erkeklere hiçbir sure ayýrmazken, kadýnlar için bir çok sure (Nisa/Kadýnlar, Meryem, Mücadile(Hz Peygambere kocasýný þikâyet eden kadýn suresi, Talak, Tahrim v.s.) ayýran Kur’an-ý Kerimin kadýnlara iyi bakmadýðýný söylemeye hangi insaflýnýn dili varabilir?

 

-Temel referans kaynaðýnda “Meþru çerçevede, erkeklerin hanýmlarý üzerinde bulunan haklarý gibi, hanýmlarýn da kocalarý üzerinde haklarý vardýr”(Bakara, 2/228) gerçeðine vurgu yapýlan bir dinin kadýnlara bakýþý olumsuz olabilir mi?

 

-Ýslam dini 99 kapýsý açýk olan bir saray gibidir. Yalnýz imtihan gereði olarak bazen bir kapasý bazý kiþilere kapalý olabiliyor. Þeytan, o bütün açýk kapýlarý bir kenara býraktýrýp, insaný o kapalý kapýnýn yanýna götürür ve “iþte bu saray boþtur, eðer içinde bir þey olsaydý, kapýsý kapalý olmazdý” diyerek onu dinsizlik tuzaðýna düþürmeye çalýþýr.

 

Aklý baþýnda bir kimse için, Kur’an’ýn ilahî kimliði ispat edildikten sonra, artýk gerisi hepsi teferruattýr. Çünkü, Kur’an Allah’ýn kelamý ise -ki bunun yüzlerce delili vardýr- o halde onun bütün dedikleri doðrudur. Ve Kur’an elinde olan Hz. Muhammed de Allah’ýn elçisidir. O elçi de ancak Allah’ýn rýzasýný konuþur ve uygular.

 

Selam ve dua ile...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...