Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cevabýmýz

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Gerek evliliðin yýldönümü gerekse doðum yýldönümü münesebetiyle tertiplenen merasim ve toplatýlarýn kendisi günah olmaz. Günah, bu toplantýlardaki tutumlardan meydana gelebilir.

 

Ýnsanlar bir araya gelince helal olan þeyleri yiyor, helal olan þekliyle sohbet ediyor, hayattan bir yapraðýn daha koptuðunu, ömürden bir yýlýn daha gittiðini düþünüyor, faydalý sohbetler yapýyor. Günah olmayan þekilde eðleniyorlarsa elbette böyle evlilik yýldönümü veya doðum günü kutlamalarýnda haram olmaz. Hiçbir sakýnca söz konusu hale gelmez. Þayet bu vesile ile haramlar iþleniyor, günahlara maruz kalýnýyor, çok israflý eðlence ve yeme içmelerle kötü örnek olunuyorsa; günahlýk, günden deðil, günde iþlenen hatalardan meydana gelmektedir.

 

Ahmed ÞAHÝN

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Deðerli Kardeþimiz;

 

Sevgili Deðil, Sevgi Günü

(Hayrettin Karaman)

 

"Sevgi"linin önemi ve deðeri sevgiden kaynaklanýyor, ama sevgiyi yalnýzca sevgiliye ait kýlmak haksýzlýk; bütün varlýklarýn varoluþu ve varlýðýný devam ettiiþi sevgiye baðlýdýr.

 

Ýslamî düþünceye/irfana göre varlýk ile güzellik, iyilik ve sevgi arasýnda sýký bir münasebet vardýr. Allah mutlak kemaldir, mutlak güzelliktir, O bu güzelliðin bilinmesini istemiþ ve bu sebeple varlýðý yaratmýþtýr.

 

Varlýk da onun varlýðýnýn (dolayýsýyla kemal ve cemalinin) tecellîsinden baþka bir þey deðildir. Çirkinlik, þer, eksiklik "yokluk (adem)" demektir, nerede ilâhî tecellî yoksa orada kemal ve cemal de yoktur.

 

Ýnsanýn dünya hayatýnda vazifesi, kemal ve cemal tecellîsine layýk/mazhar olmaya çalýþmaktýr. Ýnsan kemali ve cemali sever; þu halde bütün sevgiler kemale ve cemale yöneliktir; bütün kemal ve cemaller de Allah'tan (O'nun varlýðýnýn tecellîlerinden ibaret) olduðuna göre bütün sevgilerin -þuurlu veya þuursuz- hedefi ilâhî sevgidir.

 

Bu mâna ve mazmunu þairler "Severim her güzeli senden eserdir diyerek", "Tecellî-i cemal ister gönül eðlenmez aldanmaz", "Ey Fuzûlî tama'ýn kes gayrý temennâlardan- Kande olsan taleb-i devlet-i dîdâr eyle" gibi mýsralar ile dile getirmiþlerdir.

 

Haramlarda, yasaklarda, Allah rýzasýna aykýrý olan davranýþlarda kemal ve cemal (güzellik) yoktur; bu sebeple fýtratý bozulmamýþ olanlar onlara sevgi duymazlar, aksine nefret duyarlar. Bir erkekle bir kadýnýn beraberlikleri nikah baðý ile olursa burada güzellik ve kemal vardýr, nikahsýz (zina) olursa burada eksiklik ve çirkinlik vardýr; çirkin ve eksik olanla sevgiyi bir araya getirmek çeliþkidir, fýtrat kaymasýnýn alametidir.

 

Gönül ferman dinlemez, insan karþý cinsten birine aþýk olabilir, ona karþý sevgi duyabilir, ama bizim kültür ve medeniyetimizde bu bazan yalnýzca aþýkýn kalbinde ve üstü kapalý ifadelerinde (mesela þiilerinde) kalýr, bazan da karþý tarafla ve bazý sýrdaþlarla paylaþýlýr ama iliþkiler ilâhî riza sýnýrýný aþmaz, cemiyete taþmaz, çirkinliklerin alenileþmesine, bir çeþit meþruluk kazanmasýna asla meydan verilmez.

 

Sevgi Allah'tan baþlayýp bütün varlýklarda tecellî ederek yine O'na döndüðüne göre bu sevgi her gün, her saat, her an bizimle olmalýdýr; ona sembolik olarak yýlda bir gün tahsis etmekte de sakýnca yoktur; ama anýlan, deðerli bulnan, deðerinin altý çizilen þey "sevgi" olmalýdýr; her kemale ve cemale yönelik, hepsini kucaklayan sevgi!

 

Baþka kültürlerin bir kýsmýnda -daha çok da günümüzde- bazen cins farký bile gözetilmeden insanlarýn birbirine aþýk olmalarý, bu aþký açýklamalarý ve toplum önünde yaþamalarý (çeþitli davranýþlarla ýzhar etmeleri, açýða vurmalarý) meþru sayýlmakta, âdet haline gelmiþ bulunmaktadýr.

 

Bizim kültürümüze aykýrý olan bu davranýþ bu noktada da kalmamýþ, aþk ve sevgi adýna çirkinlikleri meþrulaþtýranlar bunu, ayný zamanda güzelin ve güzel olduðu için sevgiyi de ihiva edenin yerine koymaya, evlilik ve aile yerine birbirini sevdiklerini söyleyenlerin berabeliklerini ikame etmeye yönelmiþlerdir.

 

Bu çirkin ve yýkýcý yöneliþe prim vermemek gerekir.

 

Evlilikte aþk olmasa da sevgi þarttýr; adýna gün yapýlan sevgililer de iþte bu evlilik içinde veya evliliðe yönelik karþýlýklý sevgiyi taþýyanlar olmalýdýr. Daha doðrusu bunu da içine alan "sevgi günü" olmalýdýr ki, dünyada þiddet, nefret, savaþ ve bencillik yerine sevgi, barýþ, özgecilik gibi duygular hakim olsun! (Hayrettin Karaman)

 

.....

Gerek sevgililer günü gerekse de yýlbaþý, takvim, tarih, tatil, eðlence, þenlik ve bunlarla ilgili âdetler bir milletin kültürüdür.

 

Kültür din ve ideolojinin bedenlenmesi, ete kemiðe bürünmesidir. Bu ikisini birbirinden ayýrmak mümkün deðildir.

 

Eðer birileri din ile kültürü birbirinden ayýrmaya, aralarýndaki baðý koparmaya kalkýþýrsa -zor olmakla beraber bunu yapabilirse- kültür ile beraber dîni de deðiþtirme yoluna girmiþ olur. Bedenini parça parça kaybeden din gider (milletin hayatýndan çýkar) onun yerine yeni kültürün dîni veya dinsizliði gelir.

 

Kültür ile din arasýnda böyle bir bað bulunduðuna göre; kültürün deðiþmesi dîni yakýndan ilgilendirir.

 

Ýslâm'ýn beþ temel amacýndan biri dîni (müslümanlarýn hayatýnda Ýslâm'ý) korumaktýr. Ýslâm'ýn korunmasýný olumsuz etkileyen bir davranýþ, bir kültür deðiþimi, bir kültür taklidi haramdýr, bazan bununla da kalmaz dinden çýkma sonucunu doðurur.

 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Medine'ye göçünce, burada öteden beri iki bayramýn bulunduðunu ve bu bayramlarda kutlama yapýldýðýný öðrendi. Bayramlar, dînin etkilenmesi bakýmýndan önemli kültür unsurlarý olduðu için bunlarý deðiþtirdi ve yerlerine Ramazan ile Kurban bayramlarýný teblið etti.

 

Daha pek çok hadîste, baþka dinlerle iliþkisi veya sembolik deðeri/fonksiyonu bulunan âdet ve uygulamalarý müslümanlara yasakladý.

 

Bununla beraber gayr-i müslimlere benzeme amacý olmadan sevgililer günü, doðum günü ve evlilik günü gibi günlerde kiþinin hanýmýna hediye almasýnýn bir sakýncasý yoktur.

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...