Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

Saçý toplayarak baþýn tepesinde deve hörgücü gibi yükselterek topuz yapmak caiz deðildir. Ancak ense kýsmýnda topuz þeklinde baðlamak caizdir.

 

 

Hadis-i Þerifte saçlarýn deve hörgücüne benzetilmesi saçlarýn açýk veya kapalý olarak toplanýp yüksekçe baðlanmasý þeklinde anlaþýlabilir. Açýk olarak yapanlar daha büyük günah iþlemekle beraber kapalý olanlarýn da dikkat etmesi gerekir.

 

Aþýrý süslü, þeffaf, göz alýcý renkte ve yaldýzlý baþörtüsü: Örtünmenin hedefi "dikkat çekmemek" olduðu halde, bu tür baþörtüler dikkatleri üzerine toplamaktadýr. Þeffaf olanlar, içini göstererek hadislere açýk bir muhalefet teþkil etmektedir.

 

Boynu ve -baþtan arkaya kayarak- saçý tam örtmeyen baþörtüsü: Yalnýz çene altýndan veya enseden bir düðüm atýlýnca, boyun açýk kalmakta ve âyette geçen "baþörtülerini yakalarýnýn üzerine koysunlar." emri terk edilmektedir. Altýna tülbent takýlmayan ve saðlam baðlanmayan baþörtüleri de saçýn bir bölümünü açýkta býrakmakta ve Rabbimizin emri ihlâl edilmiþ olmaktadýr.

 

Pardesü ve elbisenin içinde býrakýlmak veya ense üzerinde düðümlenerek sýktýrýlmak suretiyle, saçýn þeklini ortaya çýkaran baþörtüsü: Hadislerde geçen "deve hörgücü" tabirine benzeyen bu þekiller, dikkat çekici olarak örtünmenin amacýný tehlikeye düþürmektedir.

 

Konuyla ilgili Hadis-i Þeriflerde deve hörgücü gibi saçlarý baðlamanýn uygun olmadýðý açýkça ifade edilmiþtir.(Müslim - sahih bab: libas ve’l- zineh hadis nr.3971;)

 

“Ümmetimin son dönemlerinde bir takým adamlar olacaktýr. Erkekler gibi eðerlerin (bineklerin) üzerine binip cami kapýlarýna ineceklerdir. Hanýmlarý ise giyinik uryandýr, (giyinik çýplaktýr), baþlarý üzerinde arýk deve hörgücü gibisi vardýr. Onalara lanet edin. Zira onlar lanet olunmuþlardýr”. (Ahmet b.Hambel - müsned nr.6786, Ibn-i Hibban sahih nr:5655-7347)

 

Bu ikazlarý dikkate alarak hareket etmenin daha faydalý olacaðýný düþünüyoruz.

Selam ve dua ile...

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...