Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru

HOCAM HAYIRLI GÜNLER SÝZÝ BU KARABASAN KONUSUNDA RAHATSIZ EDÝYORUM BELKÝ KUSURA BAKMAYIN NE OLUR AMA BEN PSÝKOLOGA DA GÝTTÝM YAKLASIK 1.5 YIL OLUYOR AMA ÇÖZÜM OLMADI BEN HAKÝKATEN ÝÞÝNÝ ÝYÝ YAPAN BÝ HOCAYA GÝTMEK ÝSTEDÝM AMA AÝLEM ÝZÝN VERMÝYOR DEDÝÐÝM GÝBÝ BEN ZATEN SÜREKLÝ OKUYORUM HAYIRLI GÜNLER HOCAM SELAM VE DUA ÝLE.

 

 

 

Cevabýmýz

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Bu olaya karabasan veya kýllý yaratýk deniliyor. Bu olayýn aslý vardýr. Ancak tehlikeli bir tarafý yoktur. Bazý cinlerin manyetik yönü aðýr basan bazý insanlara deðiþik þekillerde görünmesidir. Cinler bünyesi hassas ve manyetik özellik taþýyanlar ile irtibat kurabilirler. Ayný yerde sadece bir kiþi fark eder diðerleri anlayamayabilir. Demek ki manyetik bir durumunuz söz konusu. Tehlikeli bir durum yoktur.

 

Buna benzer konular için yapacaðýmýz tavsiyeler þunlardýr:

 

1- Abdest alýp 2 rekat namaz kýlýp abdestli yatmak.

 

2- 33 defa sübhanellah, 33 defa elhamdülillah ve 34 defa allahü ekber diyerek uyumak.

 

3- 7 defa ayetelkürsiyi okuyup saða, sola, arkaya, öne, alta ve üste üfleyip yedincisini üflemeden uyumak

 

4- Fatiha, nas, felak, ihlas surelerini okumak

 

5- Cevþen duasýný okumak ve üzerinizde cevþen duasýný bulundurmak

 

Korku gibi þeylerden korunmak için dua etmek ve âyet ile hadis gibi þeyleri yazýp taþýmak dinen caizdir. Abdullah bin Ömer Peygamberden (sav) þöyle rivayet etmiþtir: "Sizden biriniz uykuda korkarsa þöyle desin: Allah'ýn gazab ve azabýndan ve kullarýnýn þerrinden, þeytanlarýn vesvesesinden ve yanýma gelmelerinden eksikliði olmayan Allah'ýn sözlerine sýðýnýrým" O zaman, hiçbir þey ona zarar vermez. Abdullah bin Amr onlarý temyiz çaðýna gelen çocuklarýna öðretir, temyiz çaðýna gelmeyen çocuklarý için yazýp onlarýn boynuna asardý (Ebu Davýýd, Nesâî, Tirmizî).

 

Ancak bunlarý istismar edip sanat haline getiren ve saf kadýnlarla teþriki mesai edip onlarla haþr ve neþir olmak kesinlikle haramdýr. (Günümüz meselelerine Fetvalar – 2, Yasin Yayýnevi, s: 258 )

 

Okuyup üflemek konusu:

 

Ayet-el kürsi, felak , nas, fatiha gibi sureleri veya ayetleri okuduðu zaman Peygamberimizin saðýna soluna önüne arkasýna ellerine ve hasta olan herhangi bir kimseye üflediði hadis kitaplarýmýzda yazýlýdýr.

Bunun sebebi insanýn maddi hastalýklardan korunmak için maddi tedbirler aldýðý gibi manevi ve zararlý þeylerden korunmak için de böyle tedbirler almasý içindir. Bizi yaratan Allah Peygamberimiz vasýtasýyla nasýl korunacaðýmýzýn yollarýndan birisini göstermiþtir.

 

Bu konuyu izah eden hadislerden birini açýklamasýyla beraber takdim ediyoruz.

 

Hz.Aiþe (radýyallahu anhâ) anlatýyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam) yataðýna girdiði zaman, ellerine üfleyip Muavvizateyn'i ( felak ve nas sureleri) ve kulhüvallabu ahad'i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandýðý zaman ayný þeyi kendisine yapmamý emrederdi". [buharî, Fedâilu'l-Kur'ân 14, Týbb 39, Da'avât 12; Müslim, Selâm 50, (2192); Muvattâ, Ayn t5, (2,942); Tirmizî, Da'avât 21, (3399); Ebu Dâvud, Týbb 19, (3902).>

 

AÇIKLAMA:

 

1- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in Kur'ân-ý Kerim'i hastalýðý sýrasýnda þifa için okuduðu, mevsuk rivayetlerde gelmiþtir. Esasen Kur'ân'ýn mü'minler için maddi ve manevî þifa olduðu âyet-i kerimede belirtilmiþtir: "Kur'ân'dan, iman edenlere rahmet ve þifâ olan þeyler indiriyoruz, O, zâlimlerin ise sadece kaybýný artýrýr" (Ýsra suresi, 82). Keza: "Ey insanlar, Rabbinizden size bir öðüt ve kalplerde olana bir þifa, mü'minlere doðru yolu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiþtir" (Yunus suresi,57 ).

 

2- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in kendi vücuduna icra ettiði "nefes"in mahiyeti hakkýnda bilgi vermek için, Ýbnu Hacer, rivayetin farklý vecihlerini kaydeder. Buna göre, önce ellerini cemeder, sonra ellerine üfler, sonra okur ve okuma sýrasýnda eline üflerdi. Ýbnu Hacer, bu üflemenin tükrüksüz veya hafif

tükrüklü olabileceðini belirtir. Bu maksadla Felak, Nâs ve Ýhlas sûreleri okunmuþtur.

 

Meshetme iþi, bereket düþüncesiyle yapýlmýþtýr. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam) ellerini önce baþýna, yüzüne sürer, ondan sonra elinin yetiþebildiði yerlere kadar bütün vücuduna sürerdi. Hz. Aiþe der ki: "Resûlullah, kendini götüren hastalýða yakalanýnca, ben okuyup üzerine üflüyordum. Kendi elleriyle de vücudunu meshediyordum. Çünkü onun elleri bereket yönüyle benim elimden çok üstün idi". Bir baþka rivayette Hz. Aiþe meshedip, þifa için dua ederken kendine gelen Resûlullah'ýn: "Artýk hayýr, (þifa deðil), Allah'tan Refîk-i A'la'yý istiyorum" dediði belirtilir.

 

3- Bazý rivayetler, Kur'ân'dan okuyup nefes ederek tedaviyi Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in ailesi efradýna da uyguladýðýný tasrih eder. Sahabe veTâbi in de ayný tedavi usulüne baþvurmuþtur. Ulema bunun cevazýnda ittifak etmiþtir.

 

4- Nefes'i "tükrüksüz hafif üfürük" diye tarifeden Nevevî, rukyede bunun müstehab olduðunu, ulemanýn cevazýnda icma ettiðini belirtir. Hz.Aiþe (radýyallahu anhâ)'ye Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)'in rukyede yer verdiði nefes'ten sorulmuþtu, þu cevabý verdi: "Onun nefesi, kuru üzüm yiyenin üfürüðü gibi idi, kesinlikle tükrük yoktu.'' Kasýtsýz olarak nefesle birlikte çýkacak olan rutubetin tükrük sayýlmayacaðý belirtilmiþtir.

 

Kaynak: Prof. Dr. Ýbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarý, 7. cilt, Akçað Basým Yayýn, Ankara, 1988, s. 50-51

Selam ve dua ile...

 

 

--------

 

Buna benzer konular için yapacaðýmýz tavsiyeler :

 

1- abdest alýp 2 rekat namaz kýlýp sað tarafýnýz üzerine abdestli yatmak. Bu durum genelde sýrt üstü yatýldýðýnda olmaktadýr. Bu sebeple sýrt üstü yatmamaya dikkat etmek gerekir.

 

2- 33 defa sübhanellah, 33 defa elhamdülillah ve 34 defa allahü ekber diyerek uyumak.

 

3- 7 defa ayetelkürsiyi okuyup saða, sola, arkaya, öne, alta ve üste üfleyip yedincisini üflemeden uyumak

 

4- fatiha, nas, felak, ihlas surelerini okumak

 

5- cevþen duasýný okumak ve üzerinizde cevþen duasýný bulundurmak

 

Ayrýca dindar ve uzman bir doktora da sormanýzý öneririrz.

Selam ve dua ile...

Link to comment
Share on other sites

s.a benim bi sorum olucak bu konu hakkinda, üc harfli mahluklara musallat olan insanlar var ALLAH bizi onlarin serrinden muhafaza etsin, bu durumdaki insanlar kurani kerimden veya dualardan okuyamiyorlar, yani kötü c.. musallat oldugu icin okutmuyorlarmis, böyle bir durumdaki kisiyi hocaya götürmek okutmak, buna dinimiz nasil bakiyor acaba?
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...