Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kadýnlarýn Ticaret ve Ýþ Hayatýna Girmesi

 

Ýslâm'a göre, kural olarak kadýn, ev içinde ve dýþýnda çalýþabilir; ailesinin ihtiyaçlarýný saðlamada kocasýna yardýmcý olabilir. Þartlara ve ihtiyaçlara göre, aile hayatýnda eþlerin rollerinin deðiþmesi de mümkündür. Önemli olan hayatýn huzur ve düzen içinde geçmesi, ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda bireylerin imkan ve kabiliyetlerine uygun sorumluluklarý dengeli þekilde üstlenmeleridir. Bazý kaynaklarda yer alan Hz. Peygamber'in, evin iç iþlerini kýzý Hz. Fatýma'ya, dýþ iþlerini ise damadý Hz. Ali'ye yüklemiþ olmasý(1), Müslümanlar için bir aile modeli oluþturma amacýna yönelik baðlayýcý bir kural deðil, ihtiyaç, örf ve adete dayalý tavsiye niteliðinde bir çözümdür.

 

Kaldý ki, ev hanýmýnýn ailesine ve topluma katkýlarý küçümsenemeyecek kadar önemli bir iþtir.

Kadýn, mali ve ticarî alanlarda erkeklerle eþit konumda olup, kadýn olmasý sebebiyle herhangi bir kýsýtlamaya maruz deðildir; ticaret ve borçlar hukuku alanýnda erkeklerin sahip olduklarý bütün hak ve yetkilere sahiptir. Ýslâm dininde erkek – kadýn ayrýmý yapýlmaksýzýn, çalýþýp kazanmak teþvik edilmiþ, "insan için ancak çalýþtýðý vardýr" (Necm, 53/39); "… Erkeklere kazandýklarýndan bir pay vardýr; kadýnlara da kazandýklarýndan bir pay vardýr. Allâh'ýn lutfundan nasibinizi isteyin..." (Nisa 4/32) buyurulmuþtur.

Çalýþma kapsamýnda deðerlendirilen ticaret ile ilgili “Ey iman edenler! Mallarýnýzý aranýzda batýl yollarla yemeyin. Ancak karþýlýklý rýza ile yapýlan ticaretle olursa baþka. Kendinizi helâk etmeyin. Þüphesiz Allah size karþý çok merhametlidir” (Nisa, 4/29), âyeti ile “Sizden herhangi birinizin ipini alýp da daðdan sýrtýna bir bað odun yüklenerek getirip satmasý, dilenmesinden daha hayýrlýdýr”(2) hadisinde kadýn erkek ayrýmý söz konusu deðildir.

 

Dinimizin insanlar arasý iliþkilerde ve ticarî hayata iliþkin koyduðu açýklýk, dürüstük, güven, doðru sözlülük, sözünde durma, þart ve akitlere baðlý kalma, karþý tarafýn zayýflýðý, bilgisizliði ve sýkýntýda olmasýný istismar etmeme gibi genel ilkelerine baðlý kalmak þartýyla, erkek ve kadýn herkes helal ve meþru yollardan kazanç elde etme hakkýna sahiptir.

 

Ýslâm'ý öngördüðü temel prensip ve hükümlere, genel ahlak kurallarýna uyulmak kaydýyla, kadýn - erkek herkesin, çalýþma, ticaret yapma ve iþ hayatýna katýlma hakkýna sahip.

 

 

Sorularla Islamiyet Editör

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...