Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bazý çevrelerce, Ýslâm’ýn kadýnlara fitne ve fesat kaynaðý olarak baktýðý iddiasýna ne dersiniz?

 

 

Ýslâm inancýna göre, kadýn ne fitnedir, ne de fesattýr. Kadýn Allah katýnda vahye muhatap olacak kadar akýllý ve duyarlý (Hz. Meryem), Hz. Musa'yý, Firavun'un sarayýnda yetiþtirecek kadar cesur, þefkatli yüce yaradýlýþta bir varlýktýr. Kadýn ayrýca son Peygamberin soyunu devam ettiricidir. (Hz. Fatýma).

 

Bu yönüyle Peygamberimiz, soyun erkekten devam etmesi gerektiði þeklindeki önyargýyý yýkmýþ ve soyunun Hz. Fatýma kanalýyla devam edeceðini ifade etmiþtir.

 

Hem erkek hem de kadýna, olumlu veya olumsuz yöne gitme özgürlüðü verilmiþtir. Kadýn, Hz. Meryem de olabilir, Ebu Leheb'in karýsý da. Erkek, Ebubekir de olabilir, Ebu Cehil de.

 

“Erkek olsun kadýn olsun þeytanýn adýmlarýný izleyen ve nefsini karartan, zararlý çýkar. Buna karþýlýk nefsini arýtan kurtulur.” (Leyl Sûresi, 3-4-5)

 

Kur'an, hem erkeðe hem de kadýna iyiliði yayma, kötülükten sakýndýrma görevini yüklemiþtir. Her ikisi de toplumsal barýþtan ve düzenden ayný oranda sorumludur. Ahiret mükafatý bakýmýndan da farklarý yoktur (Enfal Sûresi, 72).

 

 

Zafer Dergisi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...