Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

“Mehir farz mýdýr, sünnet midir?”

 

Kur’ân, “Evlendiðiniz kadýnlara mehirlerini gönül hoþluðu ile verin”1 buyurur. Bir diðer âyette: “Kadýnlarýn nikâhýna, halinize uygun bir mehir karþýlýðýnda talip olmanýz size helâl kýlýndý”2 buyurur.

 

Görülüyor ki Kur’ân, mehri kadýnýn özlük hakký olarak görüyor ve teþvik ediyor.

 

Mehir, Kur’ân’ýn teþviki olan bir meseledir ve farzdýr. Mehir miktarý erkeðin haline, kýzýn da rýzasýna uygun olacak biçimde kýz tarafýnca belirlenir. Nikâh esnasýnda belirlenmemiþ olursa nikâh yine geçerlidir. Fakat bu durumda erkek otomatik olarak kýza mehr-i misil vermeye borçlanmýþ olur. Mehr-i misil rayiç mehirdir. Yani eþinin dengi olan kýzlarýn evlenme mehri ne ise, erkek onu eþine ödemeye borçlanýr.

 

Erkek bu borcunu kýzýn da rýzasý çerçevesinde belirli bir süre içinde ödemeyi taahhüt eder ve taahhüt ettiði zaman geldiðinde eþinin mehrini öder. Eðer ödeme için belirli bir zaman dilimi tayin edilmemiþse, bu durumda erkek boþanma esnasýnda kadýnýn mehrini derhal ödemekle yükümlü olur. Boþanma olmadýðýnda ise mehrin ödeme zamaný ölünceye kadar geniþ tutulabilir. Þu da var ki, kadýn eðer helâl ederse erkeðin üzerindeki mehir borcu kalkar. Fakat eðer kadýn mehri helâl etmez ve erkek de karýsýna mehir ödemeden ölürse, mahþere borçlu gitmiþ olur.

 

Dipnotlar:

1- Nisa Sûresi: 4

2- Nisa Sûresi: 24

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...