Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

Erkeklerin bacak, kol, omuz, sýrt, kalça, göðüs gibi vücudun diðer yerlerinde bulunan kýllarý yolmak veya týraþ etmek caiz deðildir.

 

Amr Ýbni Þuayb'ýn, babasý vasýtasýyla dedesinden rivayet ettiðine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu: "Beyaz saçlarý yolmayýn. Zira o beyaz saç, kýyamet günü müslümanýn nûrudur." (Ebû Dâvûd, Tereccül 17; Tirmizî, Edeb 56; Nesâî, Zînet 13. Ayrýca bk. Ýbni Mâce, Edeb 25.)

 

Aðaran saç ve sakal tecrübe ve belli bir olgunluðun delilidir. Ve müslümaný ahiret amellerine aðýrlýk vermeye ve kulluðunu artýrmaya sevkeder. Hayatýn normal akýþýna razý olan müslüman aðaran kýllarý yolma ve koparma yoluna gitmez, ihtiyarlama alameti olarak aðaran saç ve sakal tellerinin yolunmasý genç görünmeye çalýþmanýn bir sonucu olup, bir nevi sahtekarlýktýr. Boyama iþi Yahudilere benzememek için caiz kýlýnmýþtýr. Koparma iþi ise yasaklanmýþtýr. Ýslamda olmayan bu tür bir adeti yapmak yasaktýr ve reddolunmuþtur. (Abdullah Parlýyan, Açýklamalý Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 485.)

 

Elmalý Hamdi Yazýr Nisa Suresi Ayet 118-119'un tefsirinde "Allah'ýn yaratýþýný deðiþtirecekler" ifadesini açýklarken býyýklarýn ve sakallarýn yolunmasýný da bu sýnýfta deðerlendirmektedir.

 

Allah o þeytana lanet etti. Ve o da: "Elbette senin kullarýndan belirli bir pay alacaðým, onlarý mutlaka saptýracaðým, onlarý boþ kuruntulara sokacaðým, ve onlara emredeceðim de hayvanlarýn kulaklarýný yaracaklar, onlara emredeceðim de Allah'ýn yaratýþýný deðiþtirecekler" dedi. Kim Allah'ý býrakýp da þeytaný dost edinirse, þüphesiz o, apaçýk bir ziyana uðramýþ olur.

 

Selam ve dua ile...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...