Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru:

 

Bazý namazlar arasýnda kerahet vakitleri olduðu kaynaklarda ifade edilmekte. Kerahat vakti denilen vakit bir sonraki namazdan ne kadar zaman öncedir? Mesela akþam namazý ile ikindi namazýnda ki kerahat ne kadar zaman öncesine kadardýr? 2:Hangi namazlar arasýnda kerahat vardýr, hangi namazlar arasýnda kerahat vakti yoktur?

 

 

Cevabýmýz

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Beþ vakit vardýr ki, onlara mekruh vakitler denir.

 

Birincisi: Güneþin doðmasýndan bir mýzrak boyu (beþ derece) ki, yükseliþine kadar olan zamandýr. Memleketimize göre güneþin doðuþundan sonra kýrk ile elli dakika arasýnda bir zamandýr.

 

Ýkincisi: Güneþin yükselip de tam tepeye geldiði zeval anýnýn bulunduðu vakittir. Buda öðle namazýndan önceki 30-40 dakikalýk bir zamandýr.

 

Üçüncüsü: Güneþin sararmasýndan ve gözleri kamaþtýrmaz bir hale gelmesinden itibaren batýþý zamanýna kadar olan vakittir. Buda güneþin batmasýndan yani akþam namazýndan 45 dk. öncedir.

 

Dördüncüsü: Fecri Sadýkýn doðmasýndan güneþin doðacaðý zamana kadar olan vakittir.

 

Beþincisi: Ýkindi namazý kýlýndýktan sonra güneþin batmasýna kadar olan vakittir.

 

Ýlk üç kerahet vaktinde ne kazaya kalmýþ farz namazlar, ne vitir gibi vacip olan namazlar, ne de önceden hazýrlanmýþ bir cenaze namazý kýlýnabilir, nede evvelce okunmuþ bir secde ayeti için tilavet secdesi yapýlabilir. Bunlar yapýlsa iadeleri gerekir.

 

Bu üç vakitte nafile namazda kýlýnmaz. Ancak kýlýnacak olsa kerahetle caiz olur ve iadesi gerekmez. Çünkü bu kerahet nafile namazlarýn sýhhatli olmasýna engel deðildir. Bununla beraber bu vakitlerden birine rastlayan bir nafile namazý kerahet vaktinden sonra onu kaza etmek daha fizaletlidir.

 

Bu üç vakit ateþe tapanlarýn ibadet zamanýdýr. Onlara benzemekten kaçýnmak, hak dine saygýnýn gereðidir.

 

Diðer iki kerahet vaktinde ise nafile namaz kýlmak mekruhtur. Farz ve vacip namaz mekruh deðildir. Cenaze namazý ve tilavet secdesi de mekruh deðildir. Bu iki vakitten birinde baþlanmýþ olan bir nafile namazý, kerahetten kurtulmasý için bozulmuþ olursa, sonradan onu kaza etmek gerekir.

 

Güneþin batýþý halinde yalnýz o günün ikindi namazý kýlýnabilir. Fakat diðer bir günün kazaya kalmýþ olan ikindi namazý kýlýnmaz. Çünkü kamil bir vakitte vacip olan bir ibadet, nakýs olan ( keraheti bulunan) bir vakitte kaza edilemez. Kerahet vakti ise ibadetlerin noksanlýðýna sebebdir.

 

Güneþin doðuþuna rastlayan her hangi bir namaz ise bozulmuþ olur. Bunun için bir kimse daha ikindi namazýný kýlmakta iken güneþ batsa namazý bozulmaz. Fakat sabah namazýný kýlmakta iken güneþ doðsa, namazý bozulur. Çünkü birinci halde, yeni bir namaz vakti girmiþ olur. Ýkinci halde ise, namaz vakti çýkmýþ; fakat yeni bir namaz vakti girmemiþ olur.

 

Tam zeval anýna rastlayan bir namaz farz veya vacip ise bozulur. Eðer nafile ise mekruh olmuþ olur. Yalnýz Ýmam Ebu Yusufa göre Cuma günü zeval vaktinde nafile namaz kýlýnmasý caizdir ve keraheti yoktur. Zeval vakti son bulup da güneþ batýya doðru yönelmeye baþlayýnca artýk ittifakla kerahet vakti çýkmýþ olur.

 

Kerahet vaktinde okunan bir secde ayetinden dolayý secde yapýlabilir. Ancak kerahet vaktinden sonraya býrakmak daha faziletlidir. Yine kerahet vakitlerinden birinde hazýrlanmýþ olan bir cenazenin namazý o vakitte kýlýnabilir. Öyleki faziletli olan bu namazý geciktirmeyip hemen kýlmaktýr. Çünkü cenazelerde acele etmek menduptur.

 

Günein batýþýndan sonra daha akþam namazýnýn farzýný kýlmadan nafile namaz kýlmak mekruhtur. Çünkü akþam namazý geciktirilmiþ olur. Oysa ki, akþam namazýnda acele etmekte fazilet vardýr.

 

Cuma günü imam hutbeye çýktýktan sonra veya ikamet getirildikten sonra namaza baþlamak mekruhtur.

 

Ýki bayram namazýndan önce ve bayram hutbeleri arasdýnda ve bu hutbelerden sonra bayram namazý kýlýnan yerde nafile namaz kýlmak mekruh olduðu gibi, güneþ tutulmasý, yaðmur duasý ve hac hutbeleri arasýnda da mekruhtur. Bu hutbeleri dinlemek lazýmdýr.

 

Mekruh olmayan bir vakitte baþlanmýþ olan nafile bir namaz bozulmuþ olsa, (bunu kaza etmek vacip olduðundan) ikindi namazýndan sonra güneþin batýþýna kadar ve fecrin doðuþundan sonra güneþin bit mýzrak boyu yükselmesine kadar kaza edilmez, mekruhtur. Bununla beraber kaza edilse sahih olur. Diðer kerahet vakitleri de böyledir. Ancak baþta sýralanan ilk üç kerahet vakti böyle deðildir. Onlarýn birinde kaza edilmesi sahih olmaz. Yeniden kaza edilmesi gerekir.

 

Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Ýslam Ýlmihali

 

Selam ve dua ile...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...