Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru: Çalýþma saatlerim sabah 09:00 akþam 18:00 ve cuma günlerine gidemiyorum acaba bunda bir beis varmýdýr?öneriniz ne olur ve en yoðun zamanlar cuma namazýna denk geliyor yani iþi tüm ekrkekler býraksa bu sefer restaurantta kimse kalmayacak benimde içim rahat deðil ama ne yapmam gerek?

 

 

 

Cevabýmýz

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Cuma namazý akýl balið olan saðlýklý erkeklere farzdýr. Bu nedenle Cuma namazýný bilerek kýlmayanlar haram iþlemiþ olurlar.

 

Daire amiri, memurlarýn cuma namazýna gitmelerine izin vermezse, önce amiri, makbul bir yolla takýndýðý menfi tavýrdan vazgeçirmeye çalýþýrlar. Ýmkân olmadýðý takdirde memur ya kendi naklini baþka yere yaptýracak, yahut da maddi durumu müsait olduðu takdirde istifa edecektir. Durumu müsait olmazsa görevine devam edip cuma namazýna gitmeden öðle namazýný kýlar, vebal de amire ait olur, iþçinin ve öðretmenin de durumu böyledir.

 

Ýbn Kasým ve Þebramilisi þöyle diyorlar: Cuma namazýna izin vermeyen bir iþverenin yanýnda bir iþçinin çalýþabilmesi için, muhtaç olmasý gerekir. Muhtaç olmadýðý takdirde cuma namazýný kýlmayarak yanýnda çalýþmasý haramdýr. (Þebramilisi: c. 2, s. 134).

 

Hanefî ulemâsýndan el-Ýmam Abu Hafs gibi zevat; iþverenin izni olmadan iþçinin cuma namazýna gitmesi caiz deðildir, demiþler ise de iþçi ve memurun cuma namazýna gitmelerine mani olmak büyük bir vebaldir. (el-Fetava'l Hindiye: c. l, s. 144 )

 

Akýl balið her müslümana normal vakit namazlarýný kýlmak da farzdýr. Buna göre eðer iþveren namaz kýlmanýza izin vermez ve siz de orada çalýþmaya mecbur deðilseniz iþi býrakýrsýnýz. Eðer mecbursanýz namazýnýzý zamanýnda kýlmaya çalýþýrsýnýz. Ýþ için de olsa namazýn kazaya býrakýlmasý doðru deðildir.

 

Kýyam yani namaz kýlarken ayakta durmak namazýn farzlarýndan biri olduðýu için bir mazeret yokken duran bir araba içinde namaz kýlmak caiz deðildir. Bu nedenle iþverenin haberi yokken namaz kýlmanýz caiz olmakla beraber, arabanýn içinde olmaz.

 

Bu iþe girmeden önce farz namazlarý kýlmanýza izin verilmeyeceði kesin ise ve siz de böyle bir iþe girmeye zaruret derecesinde mecbur deðilseniz iþe girmeyiniz. Ancak kesin bir durum yoksa bir defa denemek de fayda vardýr. Denedikten sonra namazlarý kýlmanýza izin verilmezse istifa edersiniz.

 

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...