Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru

Ýnsan öldükten sonra kabir azabýnýn ayakta idrar yapmakla baþlayacaðý doðru mu? Ayakta idrar yapmanýn günahý var mý?

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Ýdrarý ayakta yapmak günah deðildir. Ancak ayakta idrar yapan kimselerin üzerlerine necasetin sýçramasý ve bulaþmasý ihtimali yüksektir. Bu durum da ibadetlerine zarar verebilir. Peygamber Efendimiz bu konuya dikkat çekmek için ikaz ve uyarýda bulunmuþtur. Yoksa necaset bulaþmadan ayakta idrar yapmak günah olmaz. Bununla beraber oturarak tuvalet ihtiyacýný gidermek hem adaba uygundur hem de saðlýk açýsýndan daha faydalýdýr.

 

Buhari ve Müslim, Abdullah b. Abbas (r. a)’ýn þöyle söylediðini rivayet etmiþlerdir: Rasulullah (a. s) iki kabrin yanýndan geçti ve þöyle buyurdu: “Bu kabirlerde yatanlar azap görmektedirler. Ama büyük bir þeyden dolayý azap görmüyorlar”. Rasulullah (as) daha sonra sözüne þöyle devam etti: “Evet bunlardan birisi, insanlar arasýnda söz taþýrdý. Diðeri ise bevlinden (idrarýný üzerine sýçratmaktan) sakýnmazdý. (Buhari, Vudu, 56; Müslim, Taharet, 34; Nesai, Cenaiz, 166; Diðer rivayetler için bkz. Beyhaki, Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyin, “Ýsbatü Azabi’l-Kabr ve Suali’l-Melekeyn”, Mektebetü’t-Turas, Kahire trs s. 115)

 

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

----

 

Değerli Kardeşimiz;

 

Ayakta bevl edilmemelidir. Bu tuvalet adabına aykırıdır. Ayakta bevletmekten dolayı idrarın kişinin üzerine sıçraması doğru olmaz. Bu durumun kabir azabına sebeb olduğu rivayetlerden anlaşılmaktadır. Bu şekilde ihtiyaç giderme tıbben de zararlıdır. Çünkü ayakta idrar yapıldığında idrarın bir kısmı mesanede kalmakta bu da hastalıklara sebeb olmaktadır.

 

Çömelerek idrar yapmanın tıbbi yararı şöyledir:

 

Çömelince karın kasları kasılır, dizler karına tazyik yaparlar; dolayısıyla mesane baskı altında kalır. Bevletme sonucunda mesane tam boşaldığından mesanede artık idrar kalmaz. Mesane tam boşalır. Bu ise idrar yolları ve mesane taşlarının oluşmasını önlediği gibi, prostat hastalığı olanlarda şikayetlerin azalmasında da etkili olur. Çömelerek idrar yaparken hafif sol tarafa meyil edilmelidir. İdrar yollarının anotomisine (yapısına) en uygun olan bu pozisyonda idrar yolarının ve mesane tam boşalması mümkün olmaktadır.

 

Op. Dr. Ali Hatay, Üroloji Uzmanı

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...