Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

Kadýnlar, deri üzerinde bir tabaka oluþturmayan boyalarla kocalarýna þirin görünmek için boyanabilirler. Ayrýca takma kirpik de takabilirler. Bugünkü tabir ile aþýrý olmamak þartýyle makyaj yapabilirler. Ancak israfa girmemek gerekir. Sokaða çýkarken bu tip süslenmeleri asgariye düþürmeleri ve mümkün olduðu nisbette tesettüre uymalarý sünnettir. Bunun aksini yapmak mekruhtur. Tesettüre riayet etmemek tahrîmen mekruhtur.

 

Günümüzde kadýnlarýn týrnaklarýný uzatýp oje ve benzeri boyalarý sürmelerinin iki sakýncasý vardýr: Biri, týrnaklarý uzatmak kesinlikle mekruhtur. Diðeri, týrnak üzerinde bir tabaka oluþturup abdest ve gusülde suyun deriye nüfuz etmesini engellediðinden kadýnýn bu durumda aldýðý abdest ve yaptýðý gusül sahih olmaz. O halde kadýnlara bu hususta tavsiye edilen þudur: Kadýn annedir ve ev hanýmýdýr. O ancak kocasýna þirin ve çekici görünmesi için süslenir. Týrnaklarýný boyamaz, çünkü yemek piþirir, çamaþýr yýkar, abdest alýr ve gusleder. Yüzünü belirtilen amaçla yani kocasý için süsler ve temizliðe azamî derecede riâyet ederse, sevap kazanýr. Erkeðin de ayný temizlik ve çekicilik içinde hazýrlanmasý da bu anlamda sünnettir.(Kaynaklarýyla Ýslam Fýkhý, Celal Yýldýrým, Cilt 4 s. 209-210.)

 

Ayrýca kadýnlarýn saçlarýný kendilerine nikah düþen erkeklere göstermesi haramdýr. Güzel görünmesi için boyanýp süslemesi bu günahý daha çoðaltýr.

 

Müslüman bir haným efendi, boy abdesti almak ve namaz için abdest almasý gerektiðinden boyanýn suyu geçirmeyecek derecede olmasý, dolayýsýyla boy abdestinin ve namaz abdestinin olmamasý anlamýna gelir. Öyleyse yalnýz kocasýna güzel görünmenin dýþýnda süslenmeleri doðru deðildir. Kocasý için süslenmiþ ve boyanmýþsa su geçirmeyen cinsten boyalarýn mutlaka temizlenip ondan sonra gusül veya abdest alýnmasý gerekir.

 

Selam ve dua ile...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...