Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

Rasûl-i Ekrem (s.a.v.)'in lânetine kaþ aldýran ve alanlar da dahildir. (Ebû-Dâvûd, Teraccul, 5; Buhâri, Libâs, 82, 84; Müslim, Libâs, 120.)

 

Kaþ aldýrmak, kaþýn kýllarýný yolarak iyice inceltmek ve kaþý yukarýya almak sûretiyle yapýlmaktadýr. Bu, hilkati deðiþtirme mahiyetindedir. (Bazý hanbelîler bunu tenzihen mekruh sayarlar.)

 

Ancak kadýnýn yüzünde biten kýllarý aldýrmasý ve kocasýnýn izniyle normal makyaj yapmasý bir kýsým Ýslâm ulemasýnca caiz görülmüþtür. (Ýmam Nevevi de caiz görenler arasýndadýr. Ýbn Hacer, Fethu'l-Bârî, Kahire, 1959, C. XII, s. 500.)

 

Cenab-ý Hak her insaný ayrý bir güzellikte yaratmýþtýr. Birlik mührünün açýkça okunduðu insan simasýndaki güzellik, fýtrî ve tabiî olanýdýr. Bunu muhafaza etmek, sahip olduðu özellik ve güzelliklere þükredip, Allah'ýn uygun görüp ihsan ettiði kadarýna razý olmak kulluðun bir derecesi ve iþaretidir.

 

Bunun için hayatî ve zarurî bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu deðiþtirmeye gitmemek lâzýmdýr. Çünkü böyle rast gele yapýlan bir tasarruf insaný aðýr bir mes'uliyet altýna sokabilir.

 

Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapýlan deðiþiklikleri þiddetle yasaklayan Peygamberimiz (a.s.m.), baþýna ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptýrana, güzelleþtirmek maksadýyla diþini inceltip seyrekleþtirene, kaþ ve kirpiklerini yolan kadýnlara, Allah'ýn yarattýklarýný deðiþtirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmýþ olacaklarýný bildirmiþ ve ikazda bulunmuþtur.

 

Fýkýh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve býyýk biten kadýnýn onlarý gidermesinin caiz olacaðýný; ancak kaþlarý inceltmenin, tabi þeklinden çýkarmanýn, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanýn caiz olmadýðýný belirtirler. Çünkü diþ, kaþ ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslýnda olmayýp sonradan biten yüzdeki kýllar ise bu sýnýfa girmediðinden, kadýnýn bunlarý gidermesin de bir mahzur görülmemektedir. Ayný þekilde kadýnýn bacaðýndaki kýllarý gidermesinde de bir mahzur yoktur. Çünkü bu kaþ gibi bir uzuv mesabesin de deðildir.

 

Fýkýh kitaplarýna baktýðýmýzda þu hükmü görmekteyiz:

 

– Kadýný çirkinleþtiren yüzdeki tüyler alýnýr. Erkeklerde görülen sakal, býyýk gibi þeylerin kadýnlarda görülmesi halinde; alýnmasý câizdir.

 

“Ýbn-i Âbidin, sakal ve býyýðýn kadýnda fýtrat olmadýðýný, bu sebeple (eðer çýkarsa) kesilmesinin (müstehab) olacaðýný beyan etmiþtir!

 

Bu kýllarý gidermenin en uygun yolu týraþ olmak deðil, aðda, pudra veya benzeri týbbî þeylerle yolmaktýr.” ( Kadýn Ýlmihali, Mürþide Uysal, s. 370)

 

Anlaþýlan odur ki, dindar hanýmýn kendini beyine karþý cazip duruma getirmesi müstehabdýr. Beyini yabancýlarýn cazibesinden korumuþ olma hikmeti de vardýr bunda.

 

Selam ve dua ile...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...