Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýnsan vücudunda gýdalanmaya esas olan kanal ve yollar iki kýsýmdýr: a. Burun, kulak, ön ve arka yollar gibi tabiî ve aslî kanallar. Bunlarýn herhangi bir yerinden vücudun iç kýsmýna geçecek olan maddeler ittifakla orucu bozarlar. Ýç kýsma ulaþmýyanlar ise, orucu bozmazlar. b. Ýkinci kýsým yollar ise, sonradan meydana gelen ârýzî kanal ve yollardýr. Vücuddaki bir kesik, yara, v.s. gibi. Bu yollardan içeri geçiþ kesinlik kazandýðý takdirde orucun bozulacaðýnda yine ittifak vardýr. Ancak iç kýsma geçiþ þüpheli durumlarda, Ýmameyn orucun bozulmadýðý hükmünü vermiþ, Ýmam-ý A`zam ise oruç bozulur demiþtir. Görüldüðü gibi Ýmam-ý A`zam ile iki talebesi arasýndaki ihtilâf esasta deðil, keyfiyet üzerindedir. Yani içe nüfuz kat`iyet kazandýðý zaman, onlara göre de oruç bozulmuþ olmaktadýr. Bir de iðne, mermi, ok gibi bir þey`in vücuda saplanýp vücudun içinde kaybolma durumu vardýr ki, bu durumda da oruç bozulur. Ancak vücuda saplanan bu maddelerin bir kýsmý vücud dýþýnda kalýrsa oruç bozulmaz. Bu genel kaideler ýþýðýnda iðne ve aþýlarý incelediðimizde þu durum ortaya çýkmaktadýr: Çiçek aþýsý gibi deri üzerinden yapýlan aþý ve ilâçlamalar, orucu bozmaz. Çünkü deri vücudun dýþ kýsmýný teþkil eder. Bunun dýþýnda kalan iðne ve aþýlar, genel olarak damardan, kaba etten ve deri altýndan yapýlmaktadýr. Her üç halde de ilâç verilmeksizin vücudun derinliðine batýrýlan iðnenin bir tarafý dýþta kaldýðý için, yalnýz batýrmakla oruç bozulmaz. Ancak içeri ilâç, su gibi maddeler enjekte edilirse oruç bozulur. Çünkü bu maddeler vücud içinde kararlaþýp yerleþir. Damardan verilen ilâçlar ise, doðrudan doðruya kana intikal eder. Oradan organlara daðýlýr. Kaba et ve deri altýndaki ilâçlar da yine içeriye nüfuz etmiþ sayýlýr. Bu itibarla vücuda ilâç zerketmek için yapýlan aþý ve iðneler, orucu bozarlar. Ancak keffaret icab etmez. Yalnýzca kaza kâfi gelir. Önemli hastalýðý olanlar, zaten oruçlarýný bozabilirler. Bunlara oruçlu halde yapýlan iðne ile oruçlarý bozulur. Saðlýk durumlarý düzeldiðinde oruçlarýný kazâ ederler. Bu gibi kimselerin mümkünse iðneyi geciktirerek geceleyin yaptýrmalarý daha iyidir. Vücuda dýþardan kan vermek, ilâç vermek gibidir. Orucu bozar. Fakat kan aldýrmak orucu bozmaz.

 

19 - Abdestte aðza su verip geri boþalttýktan sonra, arta kalan yaþlýðýn tükrük ile beraber yutulmasý orucu bozmaz.

 

20 - Diþlerin arasýndan çýkan kan, az olup tükrük içinde kaybolmakta ise, bu kanýn yutulmasý oruca zarar vermez. Ancak kan tükrüðe galebe çalacak çoðunlukta ise, bunu yutmakla oruç bozulur.

 

 

 

Mehmet Dikmen

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...