Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Salaten Tüncina duasý okunurken neden bazý kimseler ellerini ters çeviriyor?

 

Cevabýmýz

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Dua esnasýnda eller (duanýn semasý sayýlan) yukarýya açýk olarak (ayrý) þekilde tutulur. Ýki elin avuç içi terazinin iki gözü gibi muvazeneli þekilde göðüs hizasýnda, semadan gelecek Rahmet-i Ýlâhiyye’ye açýk bekler.

 

Ancak, bazý zamanlarda bu iki elin yanyana birleþip, bitiþik þekilde tutulmasý da sünnete aykýrý deðildir. Resûl-i Ekrem Hazretleri her iki halde de dua yapmýþtýr. Lâkin çoðu defa ellerini ayrý þekilde tuttuðu anlaþýlmaktadýr.

 

Nitekim Þafiî mezhebinde duanýn korku mânâsýna gelen cümlelerinde ellerin içinin yere çevrilip aþaðýya tutulduðu gibi. Hanefi’de ise avuç içinin aþaðýya çevrilmesi sadece yaðmur duasýnda meþru kýlýnmýþ, diðerlerine þâmil olmamýþtýr.

 

Þafilerin dua ederken musibetten sakýnmak için ellerini aþaðýya çevirmeleri bazý hadislere dayanmaktadýr ki sünnettir. Bu hadislerden birisi þöyledir:

 

“Peygamber Efendimiz Aleyhissalatüü vesselam, Allah’tan bir þeyin olmasýný istediði zaman ellerinin içini yukarýya çevirirdi. Ancak bir þeyden sakýnacaðý zaman ise ellerinin içini aþaðýya çevirirdi.” (Bu konuyla ilgili Hadisler için bkz: Müsned, Ahmed b. Hanbel 4/56; Mecmau’z- zevaid, 10/168; Cemu’l-fevaid, 2/618; el-Fethu’l-kebir, 2/357; )

 

Bu nedenle ellerini dua ederken aþaðýya çevirenler bu hadislere göre amel etmiþtir. Hanefiler ise bu konuda þafileri taklit etmiþ oluyor.

 

 

Selam ve dua ile...

 

Editör

www.sorularlaislamiyet.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...