Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Meleklerin görevleri nedir?

 

Melekler “nur”dan yaratýlmýþ, latif mahluklardýr. “Ýmtihan”a tabi olmadýklarý için makamlarý sabittir. Yalnýz ilahi emirlere itaat ederler. Daima hayýr iþler, verilen emrin dýþýna asla çýkmazlar. Þerre kabiliyetleri yoktur.

 

Kâinattaki maddi, manevi hemen bütün iþlerde görevlidirler. Her varlýðýn müekkel yani kendisine vekil kýlýnmýþ bir melaikesi vardýr. Yaptýklarý iþlerin önemine göre dereceleri de birbirinden farklýdýr. En büyükleri Hazreti Cebrail, Mikail, Ýsrafil ve Azrail aleyhimüsselamdýr. Güneþ ve benzeri yýldýzlarýn birer müekkel melaikesi olduðu gibi, her bir yaðmur tanesinin de birer melaike ile taþýndýðý hadislerde anlatýlmaktadýr.

 

Daima insanla beraber bulunan melekler vardýr. Bunlarýn bir kýsmý, insanlarýn sevaplarýný, ve günahlarýný yazarlar. Bunlara “kiramen katibin” denir. Ýnsan, tek baþýna kaldýðý zaman bile yalnýz deðildir, bu meleklerle birliktedir. Bu mübarek arkadaþlarýn varlýðýný iman ile hisseden adam asla yalnýzlýk çekmez.

 

Bizimle ilgili meleklerden biri de Azraildir. O, dünya hayatýndayken, ölüm anýnda görebileceðimiz tek melektir . En kýymetli varlýðýmýz olan ruhumuzu emaneten alýr, berzah alemine götürür. O korkulmaya deðil, sevilmeye layýk emin bir emanetçidir.

 

Kabir âleminde bizi iki melek karþýlar: Münker ve Nekir. Bir yaklaþýma göre “münker ve nekir” bir melek türünün ismidir ki, her adamýn kabrine bunlardan ikisi gönderilir. Ýmana ve ibadete dair sorular sorarlar. Verilecek cevaba göre kabir azabý veya saadeti baþlar. Hayatý, iman dairesinde istikametle geçmiþ bir insan için, bu iki melek kabirde “nurani birer arkadaþ”týrlar. Onu kabrin yalnýzlýðýndan ve dehþetinden kurtarýr, ferahlandýrýrlar.

 

Büyük meleklerden olan Cebrail aleyhisselam ise, Cenabý Hakkýn, kullarýna emir ve yasaklarýný bildirir; haberler getirir. Güvenilir bir elçidir.

 

Ýsrafil aleyhisselam, “yeniden hayat verme” fiilinde görevlidir. Rabbimizin “hayat verme” ile ilgili emir ve iradesini uygular. Özellikle bahar aylarýnda görülen diriliþte “Muhyi” isminin tecellisine vesile olur. Ölümden sonraki diriliþimizde de yine bu melek görevlidir.

 

Mikail aleyhisselam ise, rýzklarýn yetiþtirilmesinde ve daðýtýlmasýnda ilahi emirleri uygulayan bir büyük melektir.

 

Burada adýný andýðýmýz büyük melekler, ayný görevi yapan melek türlerinin reisleri hükmündedirler. Mesela, Ýsrafil aleyhisselam “diriliþ” emrini icra eden meleklerin kumandanýdýr. Azrail aleyhisselam, “imate” yani “öldürme” emrini yerine getiren melek taifesinin baþýdýr...

 

 

 

Alaaddin Baþar (Prof.Dr.)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...