Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýlim - amel iliþkisini açýklar mýsýnýz?

 

Bilgi güzeldir. Daha da güzeli, bilginin hayata ve uygulamaya dönüþmesidir. Kur’an-ý Kerim’de, pek çok yerde “iman eden ve salih amel iþleyenler için cennetler vardýr” (1) denilmesi düþündürücüdür. Bu ayetlerde, sadece imanýn yeterli olmadýðýna; iyi amellerin bu imaný süslemesi gerektiðine iþaret vardýr. Ýman, bir iddiadýr, ameller bunun ispatýdýr. Amelsiz iman, meyvesiz aðaç gibidir.

 

Yahudiler hakkýnda þu Ýlahi tespit, ne kadar anlamlýdýr! “Kendilerine Tevrat verilip de, sonra ona göre yaþamayanlarýn hali, kitap yüklü merkebin haline benzer.” (2) Kýymetli kitaplarý taþýyan merkep, sýrf bunlarý taþýmakla bir deðer kazanmadýðý gibi, bilgisini amele dönüþtüremeyenler de, bilgi hamallýðýndan kurtulamazlar. Kur’an-ý Kerim, bu konuda þu hatýrlatmalarý yapar:

 

“Kitabý okuduðunuz halde, insanlara iyiliði emreder de, kendi nefsinizi unutur musunuz?” (3)

 

“Ey iman edenler! Yapmayacaðýnýz þeyi niçin söylüyorsunuz?” (4)

 

Söylediðini uygulamayanlarýn sözleri, sahte mermiler gibi etkisizdir. Söze tesir kazandýran,uygulamadýr.

 

Toplumumuzda yaþanan sýkýntýlarýn önemli bir sebebi, bilginin teoriden pratiðe dönüþmemesidir. Geleceðin bilgi toplumunu, bilgisini tatbik edenler kuracaktýr.

 

Kaynaklar:

1. Mesela, Bakara, 25, 82, 277; Nisa, 57; Hud 23; Kehf, 2...

2. Cum’a, 5.

3. Bakara, 44.

4. Saff, 2.

 

Þadi Eren (Doç.Dr.)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...