Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kolonya kullanýlamaz, peruk takýlamaz mý?

 

Sýkça sorulan bir soru da budur:

 

– Kolonya kullanmak mahzurlu mu? Kolonya dökününce abdest bozulur, namaz kýlýnamaz mý olur? Bilhassa hanýmlar arasýnda kullanýmý çok yaygýn olan kolonya, þampuan, parfüm gibi maddeler için bu söylenti nereden kaynaklanmaktadýr?

 

Hemen ifade edeyim ki arz edeceðim sebepten dolayý kolonya dökünmek abdesti bozmaz, namaza mani olmaz. Kullanýldýktan sonra da ýslattýðý yeri yýkamak gerekmez. Yani kullanýmýnda bir haramlýk söz konusu deðildir.

 

Bilhassa Hanefi alimleri bu kolaylýðý açýkça ifade etmiþlerdir. Nitekim (Kaynaklarýyla Ýslam Fýkhý 4–58) ve (Fetvalarla Çaðdaþ Hayat–284) gibi sýhhatli fýkýh araþtýrmalarýna bakýldýðýnda, kolonya kullanmanýn haram olmadýðý, abdesti bozmadýðý hükümleri açýkça görülebilir.

 

Bu müsamahalý bakýþýn sebebine kýsaca göz atalým izin verirseniz.

 

Kur’an–ý Kerim’in içilmesi haram, kendisi de necis, yani (pis) diye haber verdiði alkol, üzümden elde edilen alkoldür. Yani (hamr)dýr. Hamr, üzümden yapýlan þarabýn kendisidir. Üzüm ve hurma dýþýndaki maddelerden yapýlan içkiler ise týpký þarap gibi içilmesi haram olmasýna raðmen necis olduðu kesin deðildir. Hanefilerin görüþü budur. Öyle olunca kolonya ve benzeri parfümlerin içinde bulunan alkol, þarap gibi necis olan alkol cinsinden olmadýðýndan karýþtýðý kolonyayý da necis, yani pis yapmaz, kullanýldýðýnda bulaþtýðý yeri kirletmiþ olmaz, namaza, abdeste de mani bir durum söz konusu olmaz. Islattýðý yeri yýkamak da gerekmez. Haram olan alkolün pis olaný ile pis olmayanýný ayýrt etmeyenler alkol karýþýmý kolonya ve benzeri kokulu tüm temizlik maddelerine necis gözüyle bakmýþ, kullanmanýn namaza, abdeste mani olabileceðini düþünmüþlerdir. Böylece Ýslami hayatý da zorlaþtýrýr olmuþlardýr.

 

Aslýnda bunlarý kullanmayanlar yanlýþ yapýyor da deðiller, diðer mezheplerin ve imamlarýn görüþlerine uyup takvaca hareket ediyorlar. Ancak yanlýþlýk, kendi tercihlerini baþkalarýna da dayatmada meydana geliyor. Karþýlýklý incinmeye sebep oluyorlar. Halbuki þüphe ettikleri þeylerden uzak duran takva sahibi insanlar, fetva ile yaþayanlarý incitmemeliler ki, kendi takvalý tercihlerine dikkat çekip, mesleklerini sevdirmiþ olsunlar. Hanefi mezhebinin görüþleri bu kolaylýðý saðlarken, Þafiiler de, ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri için istisna getirmekte, ilaçlarda böyle karýþýmýn bulunmasý halinde, (alkolsüzü yoksa) bunlarýn affa uðrayanlar kýsmýna gireceði görüþünü benimsediklerinden mecburi ilaçlarýn kullanýmýnda bir zorluk da söz konusu olmamaktadýr. Temennimiz; bunlarýn alkolsüzünün yapýlmasý, böyle þüpheli þeylere mecbur kalmayýþýmýzdýr. Ýnþaallah bir gün o da olacaktýr. Bütün mezheplere göre de temiz olanlarý kullanma imkaný ve mutluluðunu da yaþayacaðýz.

 

Peruk takma meselesine gelince:

 

Bu konuda ittifak edilen husus þudur. Kadýn saçý baþta iken de, kesilip baþtan ayrýlýnca da teþhiri haramdýr. Bu sebeple kesilen kadýn saçý satýlamaz, tekrar baþa konup da peruk olarak kullanýlamaz veya saça ekleme ile teþhir edilemez. Bunda ihtilaf da yoktur. Yine ihtilaf olmayan bir diðer husus da þudur. Saç kadýnýn ziynetidir. Bu ziynetini güzelleþtirmek için saç örgünlerinin uçlarýna kadýn saçý dýþýnda baþka saç görüntüsü veren þeyler ekleyebilir. Ýpek, yün, naylondan yapýlan ipliklerden ekleme yapmak gibi. Örgünlerinin uçlarýna kadýn saçý dýþýnda saç eklemeler Saadet asrýndan beri yapýla gelen adetlerdendir. Ancak, bu uygulamadan, kadýn saçý dýþýnda baþka saç görüntüsü veren sun’i saçlarla peruk yapýp takmanýn caiz olabileceði hükmü çýkar mý?

 

Günümüz fýkýhçýlarýnýn kimine göre çýkar, kimine göre de iyi düþünmek gerek, çýkmayabilir. Kimine göre ise mecbur kalanlar bundan bir çýkýþ yolu bulup bir izin çýkarabilirler.

 

Prof. Dr. Hamdi Döndüren’e göre:

 

–Kadýnýn baþýna naylon, bitki veya hayvan deri ve kýllarýndan yapýlmýþ peruk takmasý, ya da saçlarýna ek yapmasý caiz görülmüþtür. (Aile Ýlmihali s.574)

 

Doç. Dr. Faruk Beþer’e göre:

 

– Kullanýlan peruk insan saçýndan baþka bir þeyden olmasý halinde caiz olacaðý söylenmiþtir. Ancak peruðu kadýnýn baþ örtüsü gibi kullanmasý ayrý bir olaydýr. Çünkü peruk çekiciliði eksiltmez, artýrýr. Konuyu iyi araþtýrmak gerek. (Hanýmlara Özel Ýlmihal s.114)

 

Bütün bunlardan sonra denebilir ki:

 

– Kadýn saçýndan olmayan peruðu kendini dikkat çekici, cazip hale getirmeyecek þekilde kullanmak haram deðildir. Mecburiyet duyanlar bir çýkýþ yolu olarak görebilirler. Çünkü naylon eþya ile saçýný örtmüþ, tesettür temin etmiþ sayýlabilir.

 

Önemli not: Bu fýkhi görüþler, baþörtüsü yasaðýna mukavemeti kýrma yolunda kullanýlmamalýdýr! Bu istisnai, o ebedi bir konudur!

 

03.05.2002

Ahmed Sahin, Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...