Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru 1: Oruç tutan haným bazen piþirdiði yemeðin dil ucuyla tadýna tuzuna bakýyor sonra da dilinin ucundakini tükürüyor.

 

Bu tutum orucu bozmaz mý? Bazen de oruçlu kimse diþlerini fýrçalýyor, aðýz kokusunu önlemek için buna ihtiyaç olduðunu söylüyor. Diþ fýrçalamak da orucu bozmaz mý?

 

Cevap: Orucu bozan þeyi iyi bilirsek bu gibi sorularýn cevabýný da rahatça verebiliriz. Bilindiði üzere orucu yeme içme bozar. Buna göre gerek dil ucuyla yemeðin tadýna tuzuna bakmada gerekse diþ fýrçalamada yeme yahut da içme gerçekleþiyor mu? Yani boðazdan aþaðýya bir þeyler kaçýyor mu?

 

Bu ölçü ile baktýðýmýzda þöyle diyebiliriz:

 

Oruçlu haným, piþirdiði yemeðin tadýna tuzuna dil ucuyla bakar da sonra dili ucundakini boðazýndan aþaðý kaçýrmaksýzýn dýþarýya atarsa oruç bozulmaz. Diþ fýrçalama da öyle. Boðazýndan aþaðýya macun parçasý veya suyu kaçýrmazsa orucu bozulmaz, kaçýrýrsa bozulur.

 

Demek ki, diþ fýrçalamada kullanýlan ilacýn parçalarý gitmiþse yeme gerçekleþmiþ, suyu gitmiþse içme vaki olmuþ, oruç bozulmuþtur. Diþ fýrçalamada kan yutulursa yeme olmasa da içme gerçekleþmiþ olur. Bu yüzden oruçlu kimseler, böyle tehlikeli þeylerden uzak kalsalar daha iyi ederler. Yemeðin tadýnda tuzunda bir kontrol eksikliði olursa yemeði yiyenler bunu tabii bulmalý, oruçlu haným dil ucuyla da olsa yemeðin tadýný tuzunu hissetmeye mecbur býrakýlmamalýdýr.

 

Oruçlunun aðýz kokusunu da Ýlahi emre uymanýn bir gereði olarak görüp takdir ve tebrik sebebi bilmeli, Allah'ýn cennet kokusundan daha deðerli bulduðu bir kokuya karþý anlayýþsýzlýk içinde olunarak orucu bozan diþ macunu kullanma mecburiyeti duyurmamalý, duymamalýdýr.

 

Soru 2: Hata ile orucunu bozan kimse, orucuna yine devam edecek sonra bunu yeniden tutarak kaza etmiþ olacaktýr. Bunu bilmekteyiz. Ancak, dikkat eksikliði yüzünden kaza ile bozduðu orucunu, 'orucum bozuldu, artýk tutmaya gerek kalmadý' zannýyla yese, içse yani orucuna son verse bu kimse kefaret yüklenmiþ olur mu?

 

Cevap: Normalde bilerek yeyip içmeler de oruç bozulur, kefaret de yüklenilmiþ olunur. Ancak bu kimse orucunu kasten yemiyor da 'tutmak gerekmez' zannýyla yemiþ bulunuyorsa bu zan onu kefaretten kurtarýr, kaza ile kurtulmasýný saðlar.

 

Bu sebeple, orucunu kasýtsýz hata ile bozanlar, 'orucum bozuldu artýk tutmaya gerek yoktur' diyerek yememeli, aksine oruca yine devam etmeliler. Bilmeden, hata ile bozduklarý bu oruçlarýný sonra yeniden tutmak suretiyle kaza eder, oruç borcundan kurtulmuþ olurlar.

 

Soru 3: Sahura kalkan kimse, yýkanmasý gerektiðini anlasa ne yapacak? Yýkanmaya kalksa sahur vakti geçecek, aç kalacak; yýkanmasa cünüpken yemek yemiþ olacak?

 

Cevap: Sahura kalkan kimse yýkanmaya vakit bulamazsa ekmeðe deðen elini aðzýný yýkar, yemeðini yer, yani normal olarak sahurunu yapar sonra da guslünü yaparak orucuna devam eder. Cünüplük hali yemeðe ve oruca mani olmaz.

 

Soru 4: Oruçlu kimsenin kolonya kullanmasý orucu bozar mý?

 

Cevap: Koku orucu bozmaz. Zaten havayý kokusuz kýlmak da mümkün olmaz. Her yerde az çok koku olur. Hele sokakta, egzoz kokusundan tutun da her tülü havayý koklamak mümkündür. Astým hastalarýnýn aðýz içine pompaladýklarý havanýn dahi orucu bozmayacaðý yolunda Diyanet'in fetvasý vardýr.

 

Bununla beraber orucu bozmasa da bozabileceði þüphesi veren kolonya gibi mecburi olmayan þeylerden uzak kalýnmasýnda isabet vardýr.

 

06.10.2005

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...