Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cinlerle temas kurulabilir mi?

 

Kur’an-ý Kerimde, cinlerin ve þeytanlarýn celp edilip hizmet ettirilebileceðine dair iþaretler var.

Nitekim bu konuya en canlý misal Kur’an-ý Kerimde kýssasý anlatýlan Hz. Süleyman’dýr. Bu konuda Ýslam alimleri çeþitli açýklamalarda bulunmuþlardýr. Bu konuda Risale-i Nur Külliyatýndan 20. Sözde özetle þu hususlara yer verilmektedir:

 

“Hazret-i Süleyman’ýn, cin ve þeytanlarý ve habis ruhlarý teshir edip, þerlerini men ve faydalý iþlerde istihdam etmesini ifade eden þu âyetler: “Asi olan þeytanlarý ise zincirlerle baðlý olarak ona boyun eðdirdik” ilâ âhir...(38:38) “Denize dalarak onun için cevherler çýkaran ve baþka iþler de gören þeytanlarý yine onun emrine verdik.”(21:82) âyetiyle diyor ki: Yerin, insandan sonra, þuurlu olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkâr olabilir. Onlarla temas edilebilir. Þeytanlar da düþmanlýðý býrakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler ki, Cenab-ý Hakk'ýn emirlerine itaat eden bir kuluna, onlarý hizmetkar etmiþtir.”

 

Gülen bu konuda þu bilgileri verir:

 

Bir takým yollarý ve usulleri olmakla beraber cinlerle irtibat kurma, mürþit ve rehber ister ve o iþin ehli olmayý gerektirir. Usul, prensip ve rehber olmazsa, hata ve yanlýþlýklar yapýp paçayý kaptýrma ihtimali de vardýr. Bu tür þeylerle meþgul olanlarýn gözleri mana alemine açýk deðil ve kendileri ayaklarýný basacaklarý yeri bilemiyorlarsa, o zaman habis ruhlarýn saldýrýsýna uðrarlar; onlarýn hakimiyeti altýna girerler ve onlarýn oyuncaklarý olurlar. Neticede cinler, böyle kimseleri bazen gurur ve kibre sevk eder, okþayýp þýmartýr; yeri, zamaný gelince de korkutup tehdit ederek tesirleri altýna alýrlar ve kendi hesaplarýna konuþturup, iþ yaptýrýrlar. Nitekim, 20. Asýrda Hindistan’da Gulam Ahmed Kadýyanî, böylesi habis ruhlarýn kurbaný olmuþtur. Hint Yogizmine karþý Fakirizm yolunda Ýslam adýna mücadele etmek istemiþ, fakat habis ruhlarýn saldýrýsýna uðrayýp, oyuncaklarý haline gelmiþ... Habis ruhlar, önce kendisine müceddid olduðunu kabul ettirmiþler; sonra da Mehdiliðine, ardýndan da Ýsa-Mesih olduðuna inandýrmýþlardýr. En sonunda da, -Haþa- “Allah bana hulûl etti ve bende göründü” demeye kadar gitmiþtir. Habis ruhlar, habis olanlarla çabuk kontak kurar ve cinnete kadar götürebilirler.(1)

 

Bu sebeple, böyle bir þeyin varlýðý söz konusu ve ehil kiþilerce temas kurulup, bazý iþler yaptýrýlabilirse de, eðlenceli bir iþ olarak görülmeye ve ehliyetsizce meþgul olunmaya tahammülü yoktur.

 

(1) Gülen, Ýnancýn Gölgesinde, s. 152.

 

 

 

Arif Arslan

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...