Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hz. Nuh'un (a.s.) gemisi nasýldý?

 

Peygamberler, göstermiþ olduklarý mucizelerle hem davalarýný ispat etmiþler, hem de maddi terakkinin rehberi olmuþlardýr.

 

Hz. Nuhun (a.s.) gemisi de bir kudret mucizesidir. Bilindiði üzere Cenabý Hak, Hz. Nuhu (a.s.) putperest olan kavmini imana davet etmesi için peygamberlikle vazifeli kýlmýþ, ancak kavminin bunu kabul etmemesi üzerine bir gemi yapmasýný emretmiþti. Daha önce hiçbir gemi yapýlmamýþ olduðundan, bu ilk gemiyi yapmak Hz. Nuh için çok zordu. Ancak Cenabý Hak, ona nasýl yapacaðýný vahyetti ve Hz. Cebraili de “yardýmcý” olarak gönderdi.

 

Hz. Nuh, Cebrailin (a.s.) ve kendisine inanan müminlerin yardýmýyla iki veya dört yýl içinde geminin yapýmýný tamamladý.

 

Hz. Nuhun (a.s.) yaptýðý bu geminin büyüklüðü hakkýnda çeþitli rivayetler vardýr. Doðrusu, Hz. Nuha inanan seksen müminle, bunlarýn ihtiyaç maddelerini ve orada mevcut olan hayvanlardan birer çift alabilecek büyüklükte olduðudur.

 

Ama bu gemi için asýl mühim olan husus, onun alelade yelkenli bir gemi olmayýp, buharlý bir vapur olduðudur. Asrýmýz müfessirlerinden Elmalýlý Hamdi Yazýr, “nihayet emrimiz geldiði ve tennur feveran ettiði vakit” (Hud Sûresi, 40) mealindeki ayet-i kerimede geçen “tennur” ve “feveran” kelimelerinden hareketle, bu geminin buharlý olduðunu söylemektedir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...