Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru:

 

KARI KOCA ARASINDAKÝ DÝNÝ NÝKAH'IN HANGÝ DURUMLARDA DÜÞTÜÐÜNÜ DAHA DOÐRUSU HANIMA KOCALIK VE ÇOCUKLARINA BABALIK GÖREVÝNÝ YERÝNE GETÝRMEYEN VE AYNI ZAMANDA DÝNÝ GÖREVLERÝNÝDE YERÝNE GETÝRMEYEN BÝRÝNÝN NÝKAHI DÜÞERMÝ VEYA KADINA BOÞAMA HAKKI DOÐARMI SORUMA CEVAP VERÝRSENÝZ SEVÝNÝRRÝM NOT:BU ARADA ÞAFÝ FIKHINA GÖRE HÜKMÜ NEDÝR ÇÜNKÜ BÝZLER ÞAFÝ MEZHEBÝNE MENSUBUZ.

 

Cevap:

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Talak, nikah baðlarýný çözmek, demektir. Her erkeðin, üç talak hakký vardýr. Talak yani boþama sözleri; sarih yani açýk ifade veya kinaye yani kapalý ifade olmak üzere iki çeþittir.

 

1- Sarih boþama sözleri: "Talak", (boþanmak) "serah" (salývermek) ve "firak" (ayrýlmaktýr.) Bunlarýn baþka dillerdeki karþýlýklarý da bunlarýn hükmündedir. Ayrýca bir memlekette, kadýn boþamak için kullanýlmasý adet haline gelen sözler de sarih boþama sözleridir. Mesela Türkçedeki: "Sen boþsun", "seni boþadým" sözleri gibi. Bir erkek bu sözlerden birini, þakadan dahi olsa söylediðinde, þayet bu sözlerin baþka manada kullanýlmadýðý açýkça belli ise, kadýn boþanmýþ sayýlýr. Kocanýn; ben boþamayý kasdetmedim demesi geçersizdir.

 

2- Kinaye boþama sözleri ise, boþamak manasýna geldiði gibi baþka manayada gelen sözlerdir. Mesela "babanýn evine git", "evimi terket" ve "nereye gidersen git" sözleri gibi.

Böyle bir sözü söylerken, boþamayý kasteden adamýn hanýmý boþ olur, baþka bir manayý kastederse boþ olmaz.

 

Üç kere talak verilen veya bir defada üç talakla boþanan kadýn, kocasýna haram olur.

 

Müslüman erkek çok ihtiyatlý davranmalý ve bu tip sözleri sarfetmekten þiddetle kaçýnmalýdýr.

 

Erkek dini mükellefiyetlerini yerine getirmediði takdirde günahkar olsada nikah düþmez.

 

Boþama hakký prensip olarak erkeðindir. Evlilik hayatýnda yüklendiði sorumluluk ve külfet açýsýndan erkek buna daha layýk görülmüþtür. Ne var ki, talâkýn geçerli olabilmesi için erkeðin bazý þartlara sahip olmasý gerekir. Bunlar, akýl ve bulûðdur. Mükrehin (zorlanan, ölümle tehdit edilen), sarhoþun, medhuþun (öfke halindeki kimse, talâk ehliyetine sahip olup olmadýðý, yani bunlarýn talaklarýnýn geçerli olup olmadýðý alimler arasýnda ihtilaflýdýr. Hanefilere göre bunlarýn talaklarý geçerlidir.

 

Nikah akdinde þart koþulursa, talâk hakký kadýna veya üçüncü bir þahsa devredilebilir. Talak hakkýnýn devredilmesine tefviz; boþama hakký kendisine devredilen kadýna mufavvaza denir. Bu durumda kadýn istediði zaman talâk hakkýný kullanabilir. Erkek dilerse, boþama hakkýný nikahtan sonra da kadýna devredebilir.

 

Selam ve dua ile...

 

Editör

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...