Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþörtüsünün hükmü nedir? Baþý açýk gezmek insaný nasýl bir tehlikeye götürür?

 

 

Bu hususta Kur’an-ý Kerimde iki ayet mevcuttur. Bu ayetlerde Cenab-ý Hak gayet açýk bir þekilde mealen þöyle buyurmaktadýr:

 

“Ey Peygamber! Hanýmlarýna, kýzlarýna ve mü’minlerin hanýmlarýna söyle, evlerinden çýktýklarýnda dýþ örtülerini üzerlerine alsýnlar.”(1)

 

“Mü’min kadýnlara da söyle, gözlerini haramdan sakýnsýnlar, namuslarýný da korusunlar, zinetlerini açmasýnlar, bunlardan görünen kýsmý müstesnadýr. Baþörtülerini de yakalarýnýn üzerini kapatacak þekilde iyice örtsünler.”(2)

 

 

Ayetlerde mü’min kadýnlarýn nasýl örtünecekleri, hangi yerlerini açabilecekleri açýkça belirtilmiyor. Fakat þu mealdeki hadis-i þerif ayetleri tefsir ediyor. Peygamberimiz (a.s.m.) baldýzý Hz. Esma’ya hitaben, “Ey Esma! Bir kadýn adet görmeye baþlayýnca el ve yüzünden baþka yerini yabancýlara göstermesi caiz deðildir.”(3)

 

Demek ki, büluð çaðýna gelmiþ olan Müslüman bir hanýmýn baþýný kapatmasý hem Allah’ýn hem de Peygamberin emridir. Yani yüz kýsmý açýk kalacak þekilde baþýn kalan kýsmýný, boyun ve göðüsleri örtmek farz-ý ayndýr. Açmak ise bir farzýn terki sayýldýðýndan haramdýr. Allah ve Resulünün emrini dinlemediði için günahkar olmakta büyük bir mes’uliyet altýna girer. Günahkar olan kimse, bu günahýndan kurtulmak için tevbe istiðfar eder, Allah’tan affýný diler.

 

“Ve bir günah iþledikleri veya nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ý anarak günahlarýnýn baðýþlanmasýný isteyenler, hem de yaptýklarý günahta bile bile ýsrar etmemiþ olanlar. Ýþte onlarýn mükafatý, Rablerinden bir maðfiret ve aðaçlarý altýnda ýrmaklar akan Cennetlerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardýr. Güzel amel yapanlarýn mükafatý ne güzeldir.”(4)

 

 

Demek ki, bir tevbenin kabul olmasý, bir günahýn affa liyakat kazanmasý için hiçbir mazeret yokken o günahta ýsrar edilmemesi þartý aranmaktadýr.

 

Bu husustaki bir hadisin meali þöyle:

 

“Mü’min bir günah iþlediði zaman kalbinde siyah bir nokta belirir. Eðer o günahtan el çeker, Allah’tan günahýnýn affýný dilerse, kalbi o siyah noktadan temizlenir. Eðer günaha devam ederse, o siyahlýk artar. Ýþte Kur’anda geçen ‘günahýn kalbi kaplamasý’ bu manadadýr.”(5)

 

 

“Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardýr” sözü mühim bir gerçeði dile getiriyor. Þöyle ki, bir günahý iþlemeye devam eden insan zamanla o günaha alýþýr, terk edemez bir hale gelir. Bu alýþkanlýk onu gün geçtikçe daha büyük manevi tehlikelere sürükler. Günahýn uhrevi bir cezasýnýn olmayacaðýna inanmaya, hatta Cehennemin bile olmamasý gerektiðine kadar gider. (6)

 

Böyle bir tehlikeye maruz kalmamak ve þeytanýn telkinlerine kanmamak için bir an önce tövbeyi icap ettirecek günahý terk ederek insanýn kendine çeki düzen vermesi gerekir.

 

1) Ahzah Suresi, 59,

2) Nur Suresi, 31,

3) Ebu Davut, Libas 33,

4) Al-i Ýmran Suresi, 135-136,

5) Ýbn-i Mace Zühd 29,

6) Lem'alar s7, Mesnev-i Nuriye s115.

 

 

Mehmet Paksu

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...