Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman Hazretlerinin Mehdi' likle alakalý tespitleri nelerdir ? Günümüzde bazý insanlarýn kendilerinin Mehdilik alametlerini Bediüzzaman' ýn eserlerinden göstermeleri konusunda ne dersiniz ?

 

 

Mehdi ile ilgili bazý noktalar iyi bilinirse, bu konuda gelen rivayetler ve yapýlan yorumlar daha iyi anlaþýlýr diye düþünüyoruz. Þöyle ki:

 

-Mehdi meselesi akideye dahil deðildir. Yani, bazý ehl-i iman Mehdiyi inkar etse dinden çýkmýþ olmaz, onun feyzinden mahrum kalýr, hizmetinden istifade edememiþ olur.

 

-Mehdiyi þahýs olarak belirlemek zordur. Hemen her hizip, kendi üstadýný veya þeyhini mehdi görme temayülündedir.

 

-Mehdi olmak ayrý, kendini mehdi zannetmek ayrýdýr. Nitekim zaman zaman bazý meczuplar çýkmakta ve kendilerini mehdi veya Ýsa olarak takdim etmektedirler. Halbuki, mehdi kendisinin mehdiliðine deðil, Ýslama davet eder. Bir peygamber "ben Allahýn elçisiyim, bana tabi olun" der. Ama mehdi, "ben mehdiyim, bana uyun, yoksa küfre düþersiniz" diyemez.

 

-Her asýr, ehl-i imaný ümitsizlikten kurtaracak bir mehdi manasýna muhtaçtýr. Yani, mehdi manasýndan her asrýn bir çeþit hissesi vardýr.

 

-Bediüzzaman Said Nursi, mehdi konusunda çok kýymetli bilgiler verir. Bunlarýn en mühimlerinden biri þudur:

 

Bu zaman þahýs zamaný deðildir. Eski zamanda bazý harika þahýslar çýkmýþlar, kýymettar hizmetlere vesile olmuþlar. Ama bu zamanda küfür þahs-ý manevi olarak hücum etmektedir. Bu hücuma karþý en büyük ferdi mukavemet baþarýsýz kalmaya mahkumdur. Onun için bu külli hücuma mukabil bir þahs-ý manevi çýkarmak gerekir.

 

-Bediüzzaman Said Nursi, mehdiyetin üç merhalesinden söz eder:

1-Ýman

2-Hayat

3-Þeriat

 

Risale-i Nur, temelde iman hizmeti görmekle beraber, diðer iki merhalenin de öncülüðünü yaptýðýný söyleyebiliriz. Hz. Peygamber (asm) Ýslam davasýnýn temelinde yer almýþ, sonraki Ýslami hizmetlerin de temelini atmýþtýr. Benzeri bir durumun mehdiyette olmasýna bir engel söz konusu deðildir. Yani, iman hizmeti diðer iki hizmet alanýný etkileyecektir. Bununla beraber, hayatýn geniþ dairelerinde hizmet edilirken sýra dýþý bazý harika fertlerin eliyle bu hizmetlerin ifa edilmesi medar-ý bahs olabilir. "Melikin atýyyelerini ancak matýyyeleri taþýr." Bu kutsi hizmetlerin icrasýnda elbette bir kýsým maneviyat erleri istihdam edilecektir. "Her ormanýn kendine göre aslanlarý olduðu gibi, her meydanýn da ona münasip erleri vardýr."

 

-"Mehdi kimdir? Ne zaman gelecektir?" gibi sorular, bazen insaný asýl vazifelerinden alýkoyabilmektedir. Bunun yerine doðrudan aktif hizmetle meþguliyet tercih edilmelidir. Hele hele mehdiyet konusunu tartýþma alanýna sokmaktan kaçýnýlmalýdýr. Nakledildiðine göre, Said Nursi sürgünde iken saf gönüllü bir zat "efendim, üzülmeyin. Mehdi gelecek, her þeyi düzeltecek" der. Said Nursi þu anlamlý mukabelede bulunur: "Mehdi geldiðinde seni vazife baþýnda bulsun!"

 

Þadi Eren (Doç.Dr.)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...