Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru : Kuraný anlamak için Arapça bilmek yeterli midir?

 

Cevap:

 

Kuraný anlamak için Arapça bilmek yeterli olsaydý bütün Arap çocuklarý alim ve bütün Kuran tefsirleri de gereksiz olurdu.

 

Üstad Bediüzzaman hazretleri, kâinatýn ilahi irade ile muntazam bir hane gibi iþleyiþinde esas olan kanunlara “tekvin -i þeriat” tabir eder. Bütün tabiat kanunlarý bu þeriatýn hükümleridir. Kâinat bu þeriatýn kitabý, fenler ise bu kitabýn þerh ve izahlarý hükmündedir. Mesela, göz bu kitaptan bir kelimedir, onun hakkýnda yazýlan ciltlerle eser, bu kelimenin açýklayýcýsý hükmündedir.

 

Ve Üstad, kâinattaki kanunlarýn Cenab-ý Hakkýn “irade” sýfatýndan; ihtiyari fiillerimizi tanzim eden Kuranýn ise “kelâm” sýfatýndan geldiðini kaydeder. Kýsa bir özeti arz edilen bu harika tespit üzerinde biraz düþünelim.

 

Kuran ve kâinat; ikisi de Allahýn birer kitabý, ikisi de sonsuz hikmetlerle, ilimlerle adeta kaynaþmakta. Ýkisinin de, nice alimleri, kaþifleri, müçtehitleri var. Ve yine ikisinin de pek çok münkirleri, asileri, cahilleri mevcut.

 

Þimdi, Arapça yazýlmýþ bir biyoloji kitabý düþününüz. O kitaptan bir cümle þöyle olsun. “Bir aðaç, esas olarak kök, gövde, dal, yaprak, çiçek ve meyvelerden ibarettir”. Þimdi birisi kalkýyor; bu cümleyi tercüme ediyor ve “ben aðaç hakkýnda her þeyi biliyorum” diye iddiada bulunuyor. Böyle bir tercüme ile, bütün botanik ilmini bildiðini sanýyor.

 

Ýþte sadece Arapça bilen ama tefsir ilminden nasipsiz birinin Kuran hakkýndaki bilgisi de o adamýnki gibi sathidir, kýsýrdýr ve noksandýr.

 

Kâinat kitabý hakkýnda bu kadar ilmi araþtýrma yapýlmýþ, bu kadar tezler sunulmuþtur. Bunun bir benzeri de Ýlâhî kitabýmýz Kuran hakkýnda yapýlmýþtýr. Bu eserlerden faydalanmak yerine, sadece Arapça bilgimizle yetinirsek, yahut piyasada neþredilen mealleri okumakla Kuraný anladýðýmýzý sanýrsak çok aldanýr ve çok zarar ederiz.

 

Þu önemli noktaya da kýsaca deðinmek isteriz:

Kuraný bizlere en iyi þekilde açýklayan Allah Resulüdür(asm.). Onun hadis-i þeriflerinden, Onun sünnetinden yüz çevirerek Kuraný anlamak mümkün deðildir.

 

Kuran-ý Kerimde Ýslamýn bütün temel prensipleri belirtilmiþ olmakla birlikte, bunlarýn iþleyiþ biçimi için, mutlak surette peygamberimizin (asm.) rehberliðine ihtiyaç vardýr.Sadece bir örnek: Kuranda namaz emredilmiþ olmakla birlikte namazýn nasýl kýlýnacaðý bütün incelikleriyle bize Allah Resulü(asm.) tarafýndan öðretilmiþtir. Sadece Kuran meallerine bakarak namaz kýlmamýzýn mümkün olmadýðý açýktýr.

 

Bizler nasýl ayet ve hadislerden hüküm çýkarma yetkisine sahip deðilsek ve bu noktada müçtehitlere, fýkýh alemlerine müracaat ediyorsak, Kuraný anlama hususunda da tefsir alimlerinin eserlerini okuma durumundayýz. Aksi halde hem aldanýr, hem de bilmeyerek baþkalarýna da zarar vermiþ oluruz.

 

 

Alaâddin Baþar (Prof. Dr.)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...