Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru : Ýnkar mümkün mü ?

 

Cevap:

"Herkes cahildir" der Will Rogers. "Sadece branþlarý farklýdýr." Mesela maden mühendisliði bir doktor için, týp da maden mühendisi için birer cehalet branþýdýr. Dini inançlar ise, zamanýmýzda pek çok kimse için ortak bir cehalet dalýný teþkil ediyor. Ne var ki, pek çoðumuz bu gerçeði ihmal etmeye yatkýnýzdýr. Bu yüzdendir ki, bazý isimlerin baþýnda yer alan ünvanlar bizi aldatýr ve o kimsenin inkarýnda bir bilgi kýrýntýsý ve bir deðer aramaya zorlar.

 

Oysa inkar, adý üzerinde, tanýmamaktýr, bilmemektir, reddetmektir. Bunlar ise, yokluk ifade eden fiillerdir. Yokluðun bilgisi olmaz. Tanýmamak bilginin deðil, bilgisizliðin ifadesi ve neticesidir. Dolayýsýyla, kiþi baþka sahalarda ne kadar derin bilgi sahibi olursa olsun, tanýmadýðý þey hakkýndaki cehaletini mevcut bilgisiyle telafi etmesi mümkün deðildir, týpký siyaset bilgisiyle biyoloji de ahkam kesmek mümkün olmadýðý gibi.

 

Ýnkar etmek kolaydýr. Kiþi gözünü kapar, sonra "Yoktur" der. Bu konuda bir Avustralya yerlisi ile bir kürsü baþkanýnýn, Ebu Cehil ile Darwin'in arasýnda fark yoktur. Bunlarýn inkar ettikleri þey hakkýndaki bilgilerini karþýlaþtýrmak, bir dizi sýfýrý birbiriyle mukayese ederek hangisinin daha büyük olduðunu anlamaya çalýþmak kadar abes olur. Hatta inkar üzerine bir münakaþa yürütmek dahi imkansýzdýr; zira olmayan þeyin olmayan unsurlarýný kullanarak bir yere varamazsýnýz. Ýnkar ehlinin onca deliller karþýsýnda inkarýnda direnmesine sebep de budur. William G.McAdoo'nun, dediði gibi, "Cahil bir adamý münakaþada maðlup etmek mümkün deðildir."

 

Ýman ise, hangi seviyede olursa olsun, bir bilginin neticesi ve ifadesidir. Ýmanýn kuvveti, bilginin seviyesine paralel bir artýþ gösterir. Neye inanýyorum? Kendisine iman ile baðlandýðým zat nasýl bir Zat'týr? Özellikleri, sýfatlarý nelerdir? O, etrafýmýzdaki alemde nasýl iþ görür? Nasýl yaratýr, nasýl yaþatýr? Benden bekledikleri nelerdir? Ben O'ndan neler bekleyebilirim ve bu beklediklerime nasýl kavuþabilirim? Bunlar gibi pek çok sorunun getirdiði bilgiler, imaný þekillendirir. Nitekim Kur'anda, "Allah'tan ancak alimler korkar" buyurulmak suretiyle imanýn bir bilgi neticesi olduðunu açýkça bildirmekte, göklerin ve yerin "akýl sahipleri için, "bilgi sahipleri" için Allah'ý tanýtacak delillerle dolu olduðunu birçok ayette hatýrlatýlmaktadýr.

 

Anahtar Kelimeler : inkar,küfür,kafir,imansýz

 

Gerçeðe Doðru, C:3, Zafer Yayýnlarý

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...