Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru : Besmeleyle kesildiði bilinmeyen et yenir mi?

 

Cevap:

 

Ayet-i kerimede besmelesiz kesilen hayvanýn etinin yenmeyeceði yolunda açýk hüküm vardýr. Bunu teyid eden hadisler de mevcuttur. Bu sebeple ittifak edilen husus þudur:

 

- Etin yenmesi için hayvanýn besmele ile kesilmesi lazýmdýr! Evet, bunda ihtilaf yoktur. Hayvan kesilirken mutlaka besmele çekilmelidir. Çekilmezse et yenmez.

 

Ancak, besmelenin terki iki sebepten olabilir:

1- Ýhmalden, unutmaktan veya heyecandan.

2- Ýnkardan, inanmamaktan.

 

Ýhmalden, unutmaktan, heyecandan besmele çekilmemiþse, et yenir, bir þey lazým gelmez. Çünkü bunda bir kasýt yoktur.

 

Ýnkardansa, Allah'ý kabul etmiyor, ismini anmayý inanmadýðý için reddediyorsa, elbette böyle inkarcý birinin kestiði yenmez.

 

Þayet, bu konuda bir bilgi yoksa, nasýl kesildiði bilinmiyorsa Ýslam ülkesinde yaþayan biri bu konuda hüsn-ü zan eder, besmele ile kesildiðini kabul eder ve eti yer. Bilgi yokluðu etin yenmemesine deðil, yenmesine delil kabul edilir.

 

Þafii mezhebinde ise, hayvan kesilirken besmele çekilmese de, yenirken çekilir, böylece mahzur söz konusu olmaz.

 

Konuyu böylece tespit ettikten sonra gelelim diðer bir yönüne:

Bilindiði üzere bir fetva vardýr, bir de takva. Fetva iþin birinci basamaðýdýr. Herkes onunla amel etmeye mecburdur. Takva ise bir üst basamaktýr. Ýçte duyulacak aþk ve þevkin gereðidir. Ama herkes onunla amel etmeye mecbur deðildir.

 

Hal böyle olunca, et kesimi konusunda fetvasýný arzettiðimiz hükümler herkesi baðlayýcýdýr. Bu ölçüler içinde olan eti herkes yer, baþka þeyler

arama mecburiyeti hissetmez. Ama birileri çýkar, böyle olmakla birlikte ben daha titiz davranmak istiyor, kesim þeklini bilmediðim eti yemek

istemiyorum, diyebilir. Bu onun takva duygusundan kaynaklanýyorsa tebrik edilir. Ama baþkalarýný da bu tercihine zorlamasý uygun görülmez.

Bu anlayýþý, helal olan diðer gýda maddelerine de uygulayabiliriz. Biri diyebilir ki, ben falan ve filan gýda maddelerine bazý þeylerin karýþtýðýný

zannediyorum. Bu konuda kesin bir delil olmasa da (þüphe) ettiðim için onlarý yemiyor, içmiyorum. Buna saygý duyulur, sahibinin takvasý takdir

edilir. Ama biri de çýkar diyebilir ki, "madem bu konuda kesin bir delil yok, sadece senin þüphen var. Þüphe ile, helal olan þey haram olmaz. Ben

bunlarý yiyor ve içiyorum." Buna da bir þey denmez, bu anlayýþa da hürmet edilir.

 

 

 

 

Ahmet Þahin

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...