Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru : Ruh'un varlýðýna deliller nelerdir?

 

Cevap:

Ýnsan, beden ve ruhtan meydana gelir. Beden, ruhun bineði ve aletidir. Ruh, bedende tasarruf etmektedir. Ýmam-ý Gazali, bedeni bir þehre benzetmiþ, ruhu bu þehrin padiþahý olarak görmüþtür.

Ruhun varlýðýna dair pek çok delil mevcuttur. Yazýmýzda bu delillerin birkaçýný sýralamak istiyoruz.

1 — Her insan sýklýkla kendisinden bahseder. "Görüþüm" der, "þahsiyetim" der, kýsacasý "ben" der. Bu "ben"in yerini insan vücudunda aradýðýmýzda, insan hücrelerinden baþka bir þey göremiyoruz. Bu hücrelerde ise, onlara ait gerçeklerden baþka bir þeye rastlamýyoruz. Acaba "ben" nerededir?

2 — Ýnsan vücudu devamlý deðiþmektedir. Her an vücudumuzda sayýsýz hormon ve enzimler yapýlmakta, hücreler ölmekte ve yerine yenileri gelmektedir. Aldýðýmýz gýdalarla hücrelerimiz tazelenmekte, ayný zamanda hücre içindeki maddelerin yerine baþka maddeler gelmektedir. Böylelikle, sözgelimi birkaç sene sonra insan — zerresine kadar olmak üzere — tamamýyla deðiþmektedir. Þu andaki vücudumuzun bir süre sonra, oraya buraya saçýlacaðý, kendimizin bambaþka maddeden yeniden oluþacaðýmýz týbben bir hakikattir.

Gözle görülmeyen zerresine kadar bambaþka olan þahsýn "ben"i ayný kalmaktadýr. Ýnsaný maddeden ibaret sayarsak, "ruh"u inkar edersek, izah nasýl olacaktýr?

3 — Bir þey yapmak, konuþmak istediðimizde bu fikir zihnimize nereden, nasýl gelmektedir? Kim söylemektedir?

4 — Mesela yürümek istediðimizde, sayýsýz mekanizma karýþýk hadiseler zinciri ile harekete geçmekte ve yürümemiz saðlanmaktadýr. Biz bu sýrada bunlarýn farkýnda bile olamýyoruz. Acaba bu sayýsýz olayý düzenleyen, arada en ufak bir aksaklýk olmasýný önleyen kuvvet nedir?

5 — Ýnsana hareket saðlayan kuvvet, yani canlýlýðý devam ettiren güç nedir?

6 — Canlý ile ölü arasýndaki fark nedir? Bir kimse öldüðünde; vücudu da, içinde beyni de, kalbi de, bütün sinir sistemi de muhafaza olunduðu halde, niçin bir madde yýðýnýndan baþka bir þey deðildir?

7 — Bir hücrenin çalýþmasýný düþünelim. Sayýsýz hadiseler cereyan ediyor. Düzenli bir þekilde hücrede hayat sürüp gidiyor. Her þey ölçülüp biçilmiþ gibi, büyük titizlik dikkati çekiyor. Karýþýklýk ve tehlike meydana gelmiyor. Acaba bu mükemmel iþleyiþi, bizim farkýna bile varamadýðýmýz bu organizasyonu saðlayan nedir?

8 — Hücredeki karýþýk olaylar nereden yönetilir? Çekirdek (nukleus) diye cevap verebiliriz. Nukleusu ise enzimler ve haberci RNA aracýlýðý ile DNA içindeki genler idare eder. Kýsacasý, hücrenin beyni olan DNA'nýn en yüksek seviyesi, genlerin bütünü þeklinde düþünülebilir. Fakat bunun nereden yönetildiði aranýrsa, cevap ne olacak?

9 — Ayný soruyu insan beyni için soralým. Vücudu beyin idare eder. Beynin de alt merkezleri, üst merkezleri vardýr. Bazý merkezler diðerlerinin emrindedir. En yüksek merkez, en yüksek seviye hangisidir? Korteks mi (beyin kabuðu)? Belki evet. Çünkü þuurlu çalýþmamýz ve irademiz kortekse baðlýdýr. Fakat burasý da en yüksek seviye olamaz. Çünkü retiküler formasyonda bir bozukluk olunca, korteks saðlam olsa bile insan uyku veya narkoz halinde olmakta, duyumlar meydana gelmemektedir.

Buna göre beyinde en yüksek seviye, kati olarak belirtilemez. Beynin en yüksek seviyesi, onun bütünüdür gibi yuvarlak bir sonuca varýlýr. Gerçekten ancak her bölümü normal ve saðlýklý olduðu zaman, her bir bölümü kendi görevini en mükemmel bir þekilde yapabilir. Peki, beyni idare eden en yüksek seviye nedir?

 

Ýnsan, beden ve ruhdan meydana gelmiþtir. Ruhun bedeni terk etmesiyle ölüm olur ve ruh asýl vatanýna kavuþur. Bu vataný da, ruhun dünyada tasarruf sahibi olduðu bedeni nasýl kullandýðý belirler.

Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hazretleri'nin dediði gibi:

"Eðer Allahu Teala, seni bu beden memleketinde padiþah etmese idi ve saltanat iþlerini sana ýsmarlamasa, býrakmasa idi sen cihanýn sultanýný nasýl tanýyabilirdin?"

 

 

 

Sefa Saygýlý ( Doç. Dr. )

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...