Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru : Genetik kopyalama ve çeþitli bilimsel geliþmeler ile ilim, dinin yerini alabilir mi?

 

Cevap:

 

Allaha, dine, madde ötesine inanmayan veya inancý zayýf olanlar, devamlý bir bekleyiþ içinde oluyorlar ve Auguste Comteun yýllar önce ileri sürdüðü kehanetinin; yani dinin yerini bilimin alacaðý günün gelmesini bekliyorlar. Ýlim adamlarý bir buluþ yaptýklarýnda veya ilim ile teknoloji el ele vererek insanýn aya ayak basmasý gibi bir olayý gerçekleþtirdiklerinde, heyecana kapýlýyor ve “Acaba o gün geldi mi, artýk dinden kurtulmanýn kesin bir kanýtýný bulduk mu?” diye sormaya, bazýlarý da “bulduk, bulduk” diye çýðlýklar atmaya baþlýyorlar.

 

Son günlerde genetik kopyalama usulü ile bir koyunun ve bir de maymunun benzerleri dünyaya gelince, buna benzer psikolojik hâller ve heyecanlarýn yaþandýðý görüldü. Feminist geçinen bir bayan yazar da “Artýk kadýnlarýn çocuk sahibi olabilmek için erkeklere ihtiyaçlarýnýn kalmadýðýný, tam özgürlük ve eþitliði yakalamanýn bir aþamasýný daha gerçekleþtirdiklerini” ilan etti. Bu baylara ve bayanlara göre mevcut, yaratýlmýþ bir hücre ile genetik özellikleri taþýyan DNA dan temizlenmiþ bir yumurtanýn özel ortamlarda döllendirilmesi sonucu bir benzer koyunun elde edilmesi, (haþa) “yaratma” sayýlýyor. Keza çocuk için erkeðin spermine ihtiyaç kalmayýnca aile hayatýna da gerek kalmýyor.

 

Allahýn yaratmasý ile boy ölçüþmek cüretini gösteren insanýn: Yarattýðýný var olanlardan deðil yoktan yaratmasý gerekir. Çünkü var olanýn fiziki, biyolojik, kimyevi yapýsýný deðiþtirmek yaratmak deðildir. Kendilerinin de ifade ettikleri gibi bu ancak bir kopyalamadýr.

 

Bazý kadýnlar istisna tutulursa, bütün dünyanýn kadýnlarý; erkeklere insanlýkta kendilerine eþit, fert ve cemiyet hayatýný, kültür ve medeniyeti gerçekleþtirmede kendini tamamlayan karþý cins olarak bakmaktadýrlar. Kadýnlar ve erkekler, insanýn iki cinsi olarak birbirlerine sevgi ve saygý duymakta, her biri diðerini, mutlu bir hayat için, yerine baþkasý konamaz bir þart olan aile hayatýnýn temel unsurlarý olarak görmektedirler.

 

Genetik kopyalama yoluyla bir hayvanýn, ayný özellikleri taþýyan bir eþini, bir kopyasýný elde etmekte sakýnca olmayabilir -yine de düþünülmesi ve tartýþýlmasý gerekir- ancak, bunu insana uygulamaya kalkýþýrlarsa ortaya çok sayýda sakýnca çýkar:

 

Ýnsanýn beynine baðlý, beyni ile ilgisi bulunan zekâsý baþta olmak üzere insani özelliklerine genetik kopyalamanýn nasýl tesir edeceðini þimdiden bilmek de, tahmin etmek de -ilmen- mümkün deðildir; çünkü deneyler hayvan üzerinde yapýlmaktadýr ve insan, hayvan deðildir.

 

Bu iþlemin insana uygulanmasýnýn sonuçlarýný görmenin tek yolu, insan üzerinde deneyler yapmaktýr; böyle bir deneye ne ahlak, ne din, ne de hukuk izin verir.

 

Allah isterse insaný, bir erkeðin spermi ve bir kadýnýn yumurtasý olmadan da yaratabilir; nitekim Hz. Ademi böyle yaratmýþtýr. O isterse bir kadýnýn yumurtasý olmadan bir kadýn yaratabilir; nitekim Hz. Havva annemizi böyle yaratmýþtýr. O isterse bir erkeðin spermi olmadan bir erkek yaratabilir; nitekim Hz. Ýsayý böyle yaratmýþtýr. O isterse yaþlandýklarý için sperm ve yumurtadan mahrum bulunan yaþlý bir çifte (Hz. Zekeriya peygambere) bir çocuk verebilir; nitekim Hz.Yahyayý böyle vermiþtir.

 

*** Not:

 

Ýslam dininin akla önem vermesi ve insaný düþünmeye sevk etmesi, arýdan sivrisineðe, insanýn ana rahmimde geçirdiði safhalardan, aðaçlarýn her baharda yeniden dirilmesine kadar birçok fiziki olay üzerinde tefekküre teþvik etmesi gösteriyor ki, hak din fenne karþý olamaz. Fennin en ileri hududunun peygamber mucizeleriyle çizilmiþ olmasý da bize ders veriyor ki, hak din insanoðlunu bu yolda ilerlemeye teþvik eder. Mesela, Hz. Ýsanýn (as.) bir mucizesi ölüleri diriltmesidir. Ýnsanoðlu týp ilminde bu noktayý yakalayamasa da buna yaklaþmaya çalýþmalýdýr.

 

Konunun bir baþka boyutu da þöyle düþünülmelidir:

Diðer hayvanlarý belli görevleri yapacak þekilde yaratan, onlarýn beden yapýsýndan ruh dünyalarýna kadar her þeylerini buna göre tanzim ve takdir eden Allah, insanoðlunu arza halife yaratmýþ ve ona cüzi irade vermekle sadece bir sahada deðil, dilediði her sahada çalýþmaya, yeni þeyler ortaya koymaya onu teþvik etmiþtir. Ýnsan fen sahasýnda her ne ortaya koyuyorsa kendisine ihsan edilen bu kabiliyet ve hürriyet sayesindedir. Onun fen sahasýndaki her buluþu yahut ilerlemesi bu Ýlâhî takdire dayanýr. Böyle bir insanýn kalkýp, ulaþtýðý bir fenni buluþu öne sürerek dine meydan okumasý nankörlüktür ve haddini bilmezliktir.

 

 

 

Zafer Dergisi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...