Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru : Gelinlik giymek caiz midir? “Nikah merasiminde gelinlik giyilebilir mi? Gelinlik tesettüre aykýrý düþer mi? Tesettüre uygun gelinliðin yabancý erkeklerin görmesinde bir mahzur var mýdýr?”

 

Cevap:

 

Müslüman kadýnýn nasýl örtüneceði, namahrem erkeklerin yanýna veya sokaða çýktýðý zaman nasýl bir örtü takýnabileceði Kur'an-ý Kerimde açýkça bildirildiði gibi; hadis-i þeriflerde, sahabe hanýmlarýn tatbikatlarýnda belirtilmiþ, gösterilmiþtir. Bilineni bir tekrardan öte, bir tespit bakýmýndan bu husustaki ayetlerin mealini verelim:

“Ey Peygamber, hanýmlarýna, kýzlarýna ve mü'minlerin kadýnlarýna, dýþarý çýkarken üstlerine cilbab (örtü) almalarýný söyle. Bu onlarýn hür ve namuslu bilinmelerini ve bundan dolayý incitilmemelerini daha iyi saðlar. Bununla beraber Allah baðýþlar ve merhamet eder.”(1)

 

Bu ayetle birlikte, “Ýslamdan önceki Cahiliye kadýnlarýnýn yaptýðý gibi süslerinizi göstererek ve görünmek için dýþarý çýkmayýn”;(2) Nur Suresinin 31. ayet-i kerimesindeki, “kendiliðinden görünenleri müstesna, süslerini açmasýnlar. Baþörtülerini yakalarýnýn üzerinden iyice baðlasýnlar” ifadeleri mü'min kadýnlarýn nasýl giyineceklerinin birer ölçüsüdür.

 

Ýlk ayette geçen “cilbab” kelimesini, müfessirler, vücudu baþtan aþaðý örten dýþ kisve, elbisenin üzerinden giyilen dýþ kýyafet olarak açýklarlar.(3)

 

Dikkat edileceði gibi, Ahzap Suresinin 59. ayetinde kadýnlarýn mahrem yerlerini örten elbisenin dýþýnda bir de sokaða çýkarken ayrýca giyecekleri bir örtünün giyilmesinin gerektiði ifade edilmektedir. Gerçek manada tesettür ancak bu þekilde mümkün olmaktadýr. Yoksa, ev içinde kadýnýn mahremleri arasýnda giydiði elbise ile dýþarý çýkmasý, Kur'an'ýn istediði þekilde bir tesettür deðildir. Bu örtünün adý ne olursa olsun, esas olan bedeni bütünüyle örten bir dýþ örtü olmasýdýr.

 

Zaten sahabe hanýmlarýn, ayet iner inmez nasýl örtündükleri de bu þekle müþahhas bir misal olmaktadýr. Peygamberimizin bahtiyar hanýmlarýndan Ümmü Seleme Hazretleri, bu ayet nazil olduktan sonra Ensar kadýnlarýnýn üzerlerine siyah örtüler alarak baþlarý üzerinde kuþlar varmýþçasýna tam bir edep ve sükunet içinde dýþarý çýktýklarýný söylemektedir.

 

Ayet-i kerimenin sonunda “Allah baðýþlar ve merhamet eder” denmektedir. Bu baðýþlama, kadýnlarýn bu ayet inmeden önceki cahiliye adeti üzerine giyiniþ þeklini içine almaktadýr.

 

Mü'min hanýmlarýn, ince dokunmuþ, altlarýný belli edecek þekilde elbise giymeleri de tesettüre aykýrý bir giyim þeklidir. Bir seferinde Beni Temim kabilesinden bir grup kadýn Hz. Aiþe'nin yanýna gelirler. Üzerlerinde ince elbiseler vardýr. Bu durumu gören Hz. Aiþe, “Nur Suresine inanan mü'min bir kadýn, bu þekilde giyinemez.” diye hatýrlatmada bulunur.(4)

 

Gelinlik giymeye gelince, herkesin bildiði gibi gelinlik; manto, elbise, pardesü gibi içeride ve dýþarýda giyilen alýþýlmýþ kýyafetlerden deðildir. Belli bir zamanda giyilmek üzere özel olarak hazýrlanmýþ bir kýyafettir. Maksat, gelini daha cazip hale getirmektir.

 

Gelinin vücut hatlarýný örtmeyecek kadar þeffaf, baþý, kollarý ve diðer yerlerini kapatmayacak ölçüde dikilmiþ gelinliklerin tesettür yerine geçmeyeceði açýktýr. Kadýn ve erkeklerin karýþýk olarak bulunduklarý nikah salonlarýnda ve düðün merasimlerinde dinen bu tarz gelinliklerin giyilemeyeceði bellidir.

 

Ancak böyle gelinliklerin sýrf hanýmlar arasýnda yapýlan merasimlerde, erkeklerin bulunmamasý þartýyla giyilmesi caiz olabilir. Buna raðmen bu meselede hassas olan kimselerin böylesine tesettür ölçüsünden uzak gelinlikleri giymemeleri uygun olur.

 

Gelinlik giymekte arzulu olanlar tesettürü yerine getiren gelinlikler giymek þartýyla merasimlerde ve törenlerde bulunurlar. Dini hassasiyet taþýyan aileler zaten bugün düðün merasimlerinde de kadýn ve erkeklere farklý salonlarda aðýrladýklarýndan muhtemel mahzurlar da böylece ortadan kalkmýþ bulunmaktadýr.

 

Kaynaklar

1 Ahzab Suresi, 59.

2 Ahzab Suresi, 33.

3 Hak Dini Kur'an Dili, 6: 3927.

4 Tefsir-i Kurtubi, 14: 244.

 

 

 

Kaynak: Mehmed Paksu Çaðýn Getirdiði Sorular

 

 

Mehmet Paksu

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...