Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru : Ýslamiyet�e göre insanlýðýn annesi birdir, bilim bu gerçeði nasýl karþýlamaktadýr?

 

Cevap:

 

Ekim 1987�de Chicago�da Amerika Antropoloji Enstitüsünde Rebecca Cann, aylardýr süren araþtýrmasýný �Havva Hipotezi� diye özetliyordu. Rebecca Cann, yakýnlarda keþfedilen bir biyolojik gerçekten yola çýkarak, hücrenin küçük bir organcýðý olan mitokondri DNA�sýnýn, hücre çekirdeðindeki DNA�dan farklý olduðunu tespit etmiþti. Çekirdekteki DNA, nesiller boyu yeni yeni kombinezonlara girerken, mitokondri DNA�sý hiç kombinezonlara girmeden, aynen aktarýlýyordu. Yani, bir annenin mitokondri DNA�sý, çekirdek DNA�sý gibi babanýn DNA�sýna karýþmýyor; kendi çocuklarýna aynen geçiyordu. Onun kýzlarý da kendi kýzlarýna, onlar da kendi kýzlarýna... mitokondri DNA�sýný olduðu gibi aktarmaktaydý.

 

O halde, þu andaki kýz çocuklarýnýn mitokondri DNA�larýna bakýlarak, neden Hz. Havva�ya kadar gidilmesindi? Ve Rebecca Cann, doðuma hazýrlanan 147 hamile kadýnýn doðumdan sonra rahimden atýlan plasentalarýný aldý. Kimi Asyalý, kimi Orta Doðulu, kimi Afrikalý, kimi Avrupalý olan bu kadýnlarýn plasenta dokularýndan elde ettiði mitokondri DNA�larýný birbirine kýyasladý. Ayný sýralarda, Emory Üniversitesinden bir grup genetikçi, dört ayrý kýtadan toplam 700 insanýn kanýný bir araya toplayýp, kan hücrelerinin mitokondri DNA�larýný incelemeye koyuldular.

 

Sonra, her iki araþtýrmanýn sonuçlarý birleþtirildi. Görüldü ki, ayrý kýtalarda yaþayan farklý ýrk mensubu insanlarýn mitokondri DNA�larý arasýnda hemen hemen hiç fark bulunmuyor; DNA�larýn hepsi, gele gele tek bir kadýnda noktalanýyordu. Araþtýrmalarý baþtan sona izleyen Allan Wilsan�a göre �Hepimizin ortak bir annesi olmalýydý.�

 

Ünlü paleontolog Stephen Jay Gould da bu görüþü destekliyor. �Havva Hipotezi� için, �Kalýbýmý basarým, müthiþ bir buluþ bu. Çünkü, hepimizi, þimdiye kadar fark etmediðimiz yakýnlýkta, birer biyolojik kardeþ yapýyor.�

 

�Ayný ailenin çocuklarý gibi� diye tamamlýyor, California Üniversitesi biyologlarý.

 

Evrimci bir paleontolog ise, �DNA�lardan elde edilen bu yeni bilgiler öylesine hassas, öylesine gerçek ki, bizim anlattýklarýmýzýn hepsi, bir anda kocakarý hikayesine dönüverdi.� diyerek �Biz sizi bir erkek ve bir diþiden yarattýk.� ayetini bilmeyerek tasdik ediyorlardý.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...