Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru : Cinler gaybý bilirler mi ve kayýp eþyalarý bulabilirler mi?

 

Cevap:

Gerek ömürlerinin uzunluðu, gerekse seri hareket etmeleri, cinleri insanlardan farklý kýlmaktadýr. Bu yüzden insanlarýn görüp bilemediði pek çok þeyi onlarýn görüp bildikleri anlaþýlmaktadýr. Bu sebeple kayýp eþyalarý bilmeleri ve bulmalarý mümkündür. Ancak onlar var olan ve bizim göremediðimiz, yerini unuttuðumuz veya bilmediðimiz þeylerdir. Zatýnda Allah’tan baþka kimsenin hakkýnda bilgi sahibi olmadýðý “Gayb” konusu ile ilgili deðildir. Çünkü Kur’an-ý Kerim’de, gayba ait bazý konularýn özellikle Allah’tan baþkasý tarafýndan bilinemeyeceði belirtilmektedir: Mesela:

 

“Gaybýn anahtarlarý Allah'ýn yanýndadýr; onlarý O'ndan baþkasý bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dýþýnda bir yaprak bile düþmez. O yerin karanlýklarý içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaþ ve kuru ne varsa hepsi apaçýk bir kitaptadýr.”(6:59) Ayetinde belirtilen insanlarýn ve kainatýn geleceði ile alakalý hususlarla, kýyamet, ölüm, kader, ecel, rýzýk ve doðacak çocuðun iyi mi, kötü mü olacaðýný, karakterini, cennetlik mi, cehennemlik mi olduðu konularýný da kimsenin bilemeyeceði belirtilmektedir: “Kýyamet vakti hakkýndaki bilgi, ancak Allah'ýn katýndadýr. Yaðmuru O yaðdýrýr, rahimlerde olaný O bilir. Hiç kimse yarýn ne kazanacaðýný bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceðini bilemez. Þüphesiz Allah, her þeyi bilendir, her þeyden haberdardýr.”(31:34) Yine Kur’an-ý Kerim’de, Allah’ýn görünmeyen ve bilinmeyenleri bildiði ifade edilirken, Allah (c.c) Peygamberlerden dilediði kimselere de gaybý bildireceðini de haber vermektedir: “O bütün görülmeyenleri bilir. Sýrlarýna kimseyi muttali kýlmaz; Ancak, (bildirmeyi) dilediði peygamber bunun dýþýndadýr. Çünkü O, bunun önünden ve ardýndan gözcüler salar...”(1) buyurulmaktadýr. Konu Cin suresinde geçmesine raðmen, cinlerin de gaybý bilebilecekleri veya onlara da bildirileceði ifade edilmemektedir. Ayrýca, açýkça cinlerin gaybý bilemeyeceðini bildiren ayetler de vardýr: “Süleyman'ýn ölümüne hükmettiðimiz zaman, onun öldüðünü, ancak deðneðini yiyen bir aðaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yýkýlýnca anlaþýldý ki cinler gaybý bilselerdi, o küçük düþürücü azap içinde kalmazlardý.”(34:14)

 

Bu sebeple kýsaca diyebiliriz ki, cinler gaybý bilmez. Ancak gayb hükmünde olmayan, bizim kaybettiðimiz veya var olduðu halde bilmediðimiz þahadet alemine, yani þu bizim yaþadýðýmýz görünen aleme ait þeyleri bilebilirler ve yitik eþyalarý bulabilirler. Bunda hýzlarýnýn, boyutlarýnýn ve ömürlerinin uzun olmasýnýn etkisi büyüktür.

 

(1) Cin, 72/26-28; Âl-i Ýmran, 3/44, 179; A’raf, 7/62; Hûd, 11/29; Yûsuf, 12/15, 37, 86, 96, 101; Kasas, 28/86.

 

 

 

 

Arif Aslan

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...