Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru : “Kader ve kaza” ne demektir?

 

Cevap:

 

Kader, bir iman rüknüdür ve þöyle tarif edilir: “Kader, Hak Teâlâ nýn, ezelden ebede kadar olmuþ ve olacak her þeyin, her þeyini ve her hâlini, zamanýný ve mekânýný, sýfatlarýný ve özelliklerini ezelî ilmiyle bilip, ona göre, takdir etmesidir.”

 

Kaza ise, kaderde planlanan bir þeyin yaratýlmasý, varlýk sahasýna çýkarýlmasýdýr.

Kâinatýn altý devrede yaratýlýþýndan, insanýn ana rahminde dokuz ayda teþekkülüne kadar her hâdise kaderi gösteriyor!..

Güneþ sisteminden atom sistemlerine kadar her hikmetli tanzim, kaderi ilan ediyor!..

Elementlerin sayýlarý ve özellikleri, kaderden haber veriyor!..

Bitkilerin ve hayvanlarýn cinslere, türlere ayrýlmýþ olmasý, her türe farklý kabiliyetler takýlmasý, hep kader ile olmuþ!..

Meleklerin, hayvanlarýn ve cansýzlarýn sabit makamlý kýlýnmasý, insanlarýn ve cinlerin ise imtihana tâbi tutulmasý, kader ile plânlanmýþ!...

Cennet ve cehennemin yaratýlmasý, ilâhî ilim ile takdir edilmiþ!... O menzillere hangi yollardan gidileceði de yine kader ile tespit edilmiþ!...

Hangi güzel amele ne kadar sevap, hangi günaha ne kadar azap verileceði de kader ile tayin edilmiþ!..

 

Bir bilim dergisinde insan bedenindeki harika nizam anlatýlýyor ve ilâhî takdir konusunda çok güzel misâller sýralanýyordu. Ve yazý þöyle baðlanýyordu: “Bedenimizin tamamý bir yana, sadece baþ parmaðýmýz olmasaydý teknik ve medeniyet ortaya çýkmazdý.”Gerçekten de, bütün buluþlar, keþifler, sanatlar bir yönüyle, baþ parmaða baðlý. O da diðer parmaklarla yan yana gelseydi, ne kalem tutabilirdik, ne kaþýk, ne de çekiç. Ýnsanoðlu, bütün varlýk âlemi bir yana, sadece baþparmaðýna ibret nazarýyla bakabilse, ilâhî takdiri en açýk bir þekilde görecektir.

 

Kader konusunda ezberledikleri birkaç soruyu durmadan tekrarlayan adamlar, kaderin bu aslî mânâsýný hiç düþünmezler. Þu haþmetli kâinatýn bir ezelî ilim ve takdirle, safha safha yaratýldýðý akýllarýndan bile geçmez. Kaderin bu haþmetli tecellilerini seyredemedikleri gibi, çekirdekleri, tohumlarý, yumurtalarý, spermalarý, genleri de bu açýdan deðerlendiremezler. Hâlbuki, bu küçük yaratýklar sanki cisimleþmiþ birer plân, birer program... Allahýn hârika takdirini ve ince hikmetini aklý baþýnda olanlara ilan ediyor, ders veriyorlar.

 

 

 

Alaâddin Baþar (Prof. Dr.)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...