Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Moral Günü’nde bu sene Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini anýyoruz...

 

- Avusturya Nur Cemaati olarak bir gelenek haline getirdiðimiz Moral Günü Kültür Þenliði Programý’nda bu yýl vefatýnýn 50. Yýldönümünde Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini Doç. Dr. Halit Ertuðrul ve Sanatçý Mehmet Akça ile anýyoruz.

 

2010 yýlý vefatýnýn 50. yýlý olmasý münasebetiyle Türkiye’nin bir çok deðiþik il ve ilçelerinde yapýlan programlarla anýlan deðerli büyük Ýslam Alimi ve mütefekkir Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Almanya’nýn ve Avrupa’nýn çeþitli þehirlerinde düzenlenen farklý organizelerle anýldý ve anýlýyor. Said Nursi, hizmetleri ve eserleri Risale-i Nurlar bu sene Türkiye’nin ve dünyanýn özel gündeminde, çok geniþ bir yelpazede yerini aldý ve almaya devam ediyor. Kanal 7, Samanyolu, Dost Tv gibi televizyonlar hakkýnda seri programlar düzenlerlerken Taraf, Yeni Þafak, Yeni Asya ve Zaman ve daha bir çok gazete yazý dizileri ve özel dosyalar hazýrladýlar. Türkiye gazetelerinde köþesine Said Nursi’yi taþýmayan yazar nerdeyse kalmadý. Mesela, Orhan Miroðlu “Nasýl olmuþ da dünyanýn en önemli düþünürlerini öðrenmenin büyük meraký içinde olduðum gençlik yýllarýnda, Said-i Nursî gibi bir âlimin kitaplarýný, risalelerini hiç okumamýþ ve onun hayatýný hiç merak etmemiþim!...” diyerek Üstad’ý gençliðinde okumamýþ olmaktan çok hayýflanýr. (Taraf Gazetesi)

 

Avusturya Nur Cemaati olarak biz de gelenek haline getirdiðimiz Moral Günü Programlarýna bu yýl Bediüzzaman Hazretlerini anarak devam ediyoruz. Kur’an’dan ilhamýný alarak ortaya koyduðu anlayýþ ve fikirlerine bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacýmýz olduðunu düþünerek bu programý organize ediyoruz. Avusturyamýzýn 3 ayrý bölgesinde; Steiermarkt’ta Kapfenberg, Oberösterreich’ta Linz ve Viyana’da ardarda programlar düzenliyoruz.

 

Moral Günü Viyana’da geçen sene olduðu gibi yine 22. Bölge Donaustadt Haus der Begegnung’da yapýlacak. Geçen sene yaptýðýmýz Namaz Platformu Programý çok ilgi görmüþ ve Viyana’da çok güzel hatýralar býrakmýþtý. Bu sene ise önceki yýllardaki gibi izdiham olmamasý ve izleyicilerimizin salondan geri dönmek zorunda kalmamalarý için programý biletli yapýyoruz.

 

Bu yýl ki programa konuþmacý olarak, Türkiye gibi Viyana’nýn da, kitaplarýndan ve konferanslarýndan yakýndan tanýdýðý ve kitaplarý milyonlar satan, Eðitimci Yazar Doç. Dr. Halit Ertuðrul hocamýz gelecek ve vefatýnýn 50. Yýlýnda Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ve Destanlaþan Hizmetini anlatacak. Ayrýca Dede Efendi gibi Klasik Türk Müziði önemli eserlerini yorumlayan, kendisi de çok orijinal eserler besteleyen ve birçok Radyo ve Televizyondan programlarý ile tanýnan Türk Sanat Müziði Sanatkârý, Bestekarý Mehmet Akça’da programa Bediüzzaman Özel Albümünü seslendirmek üzere gelecek. Moral Günlerinin vazgeçilmez bir parçasý olan “Moral Tiyatro Grubu” ise bu sene “Bediüzzaman Özel Tiyatrosu” ile sahne alacak.

 

Programda bu yýl Halit Ertuðrul kitaplarýný, Mehmet Akça CD’lerini imzalayacaklar ve her yýl olduðu gibi, Anadolu Mutfaðý birbirinden farklý tatlarýyla, lezzetleriyle satýþa sunulacak.

 

Kýsacasý görüþlerinin, fikirlerinin ve hizmet metodunun takipçisi olarak vefatýnýn 50. Yýlýnda Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini; nezih bir ortamda, unutulmayacak, renkli ve içeriði dolu dolu güzel bir programla, geniþ bir zaman dilimi içerisinde, Moral Günü’nde anýyoruz.

 

Program ayný zamanda bir bahar þenligi tarzýnda olacaðý için dost ve arkadaþlarla görüþüp sohbet edebilmek ve güzel bir gün geçirme düþüncesi ile Anadolu’muzun deðiþik yörelerine ait ev yapýmý çeþitlerini sunacaðýmýz zengin bir büfe, kitap sergisi ve daha deðiþik programlar ile saat 11.00’den itibaren ziyaretinize açýk olacaktýr.

 

Sizleri de bekliyoruz.

 

Bilet ve irtibat: 06509695337.

 

Viyana

Adres: 22. Bölge Donaustadt Haus der Begegnung

Tarih: 09 Mayýs 2010 Pazar

Saat: 14:00

Giriþ: Biletli

 

Linz

Adres: Akademisches Gymnasium Spittelwiese 14, 4020.

Tarih: 08 Mayýs 2010 Cumartesi

Saat: 14:00

 

Steirmarkt

Adres: Friedrich Böhlerstraße 5, 8605 Kapfenberg

Tarih: 07 Mayýs 2010 Cuma

Saat: 18:00

www.viyananur.at

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...